EnglishHungarianSlovakUkrainian

Ekologický čin roka 2020

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 18.02.2022

Ekologický čin roka 2020"

Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže, a preto vyhlasuje desiaty ročník súťaže „Ekologický čin roka 2020“.

Trnavský samosprávny kraj deklaruje svoj záujem o zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa súťaže môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia.

Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napr. dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Vyhodnotenie prihlásených aktivít urobí odborná komisia TTSK. Najlepšie projekty budú morálne a finančne odmenené. V novom ročníku bude nasledovné finančné ohodnotenie pre víťazné projekty:

  1. miesto        .....       1200 €
  2. miesto        .....         800 €
  3. miesto        .....         500 €

V prípade účasti 6 a viac súťažných projektov budú tieto projekty vyhodnotené v dvoch kategóriách: 

1) Občianske združenia, obce, dobrovoľníci

              2) Základné, stredné školy a materské školy

Finančné ocenenie sa v tomto prípade nebude deliť, ale pre obe súťažné kategórie zostane výška ocenenia pre jednotlivé umiestnenia rovnaká.

Pravidlá súťaže:

Termín ukončenia realizácie súťažného návrhu: do konca roku 2020.

Termín, miesto a spôsob predloženia súťažných návrhov: do 28.02.2021 do 15:00 hod. na adrese Úradu TTSK v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2020“.

Účastník predloží správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie. Správa musí obsahovať kvalitnú fotodokumentáciu pred a po aktivite s jej opisom v zmysle nižšie uvedených kritérií. Správa aj fotodokumentácia musí byť vyhotovená a priložená v obálke s heslom „Ekologický čin roka 2020“ na CD nosiči alebo USB kľúči.

Kritériá pre hodnotenie:

  1. Význam aktivity pre životné prostredie, jej výchovný a osvetový efekt.
  2. Počet zapojených účastníkov projektu.
  3. Zabezpečenie udržateľnosti realizovanej činnosti.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram