Informácia k Odbornej štúdii v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavkom kraji a v regióne Burgenland

Publikované: 06.05.2020/ Aktualizované: 18.02.2022

Trnavský samosprávny kraj plní úlohu hlavného cezhraničného partnera v projekte „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov“, ktorý je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Jedným z hlavných výstupov projektu cezhraničnej spolupráce je spracovanie odbornej štúdie, ktorá nesie názov „Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland“. Úlohou odbornej štúdie je priniesť aktuálny prehľad o stave, vzniku a nakladaní s komunálnym odpadom ako aj vybranými prúdmi odpadov v cezhraničnom regióne Slovenská republika - Rakúsko, spracovať rámcový prierez legislatívnymi a koncepčnými východiskami odpadového hospodárstva v EÚ a SR, poskytnúť zoznamy a mapy skládok odpadov vrátane analýzy aktuálnych spracovateľských kapacít pre odpady v cezhraničnom regióne. Cieľom odbornej štúdie je priniesť aj návrhy a opatrenia na zvýšenie úrovne a efektivity triedeného zberu komunálneho odpadu vrátane inovatívnych riešení a progresívnych technológií spracovania odpadu, ktoré umožňujú nové spôsoby materiálového a energetického zhodnocovania odpadov. Realizácia navrhnutých možností spolupráce v jednotlivých oblastiach podporí stabilitu a spoluprácu dotknutých cezhraničných regiónov. Záver odbornej štúdie okrem všeobecného zhrnutia obsahuje aj návrh opatrení na ochranu životného prostredia v okolí skládok odpadov. V apríli 2020 prebehlo odovzdanie komplexnej štúdie spracovateľom, jej výstupy budú prezentované v rámci celého projektového partnerstva ako i odbornej verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva a dotknutých odborov územných samospráv. Komunálny odpad v TTSK v r. 2018 Zdroj: Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland, apríl 2020 Mapa skládok odpadu v cezhraničnom regióne v roku 2018 Zdroj: Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom kraji, v Bratislavskom kraji a v regióne Burgenland, apríl 2020)

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie