Gymnázium, J. Bottu 31, Trnava

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 17.06.2022
Telefón
033/5983811
E-mail
gymbott@zupa-tt.sk

Gymnázium vzniklo 1.1.2019 (s účinnosťou od 1.9.2019) rozdelením Športového gymnázia Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, 917 87 Trnava na Strednú športovú školu Jozefa Herdu a Gymnázium.

Od 1. septembra 2019 bude na škole 8 tried, žiaci budú študovať v študijnom odbore 7902J gymnázium.

Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu sídlia v spoločnej budove na Ulici Jána Bottu 31, delia sa o spoločné priestory a vyučovací proces je zabezpečený kvalifikovaným pedagogickým zborom.

Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom webového sídla školy, ktorú zdieľa spolu so Strednou športovou školou Jozefa Herdu.

Žiaci sa počas 4 rokov gymnaziálneho štúdia pripravujú na vysokoškolské štúdium. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium.

Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( anglicky hovoriace krajiny, nemecky hovoriace krajiny, francúzsky hovoriace krajiny – v rámci cudzích jazykov, Viedeň, Osvienčim, Sereď, Banská Bystrica, prírodovedné exkurzie), športové podujatia (Dni zdravia, športové súťaže), zábavné akcie (imatrikulácia, Halloween, Vianočná, Valentínska diskotéka), škola sa zapája aj do projektov Deň narcisov, Hodina deťom a pod. Žiaci školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram