Stredná odborná škola J. Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0)34 668 20 04
E-mail
sposholic@zupa-tt.sk
Lokalita
Bernolákova 383/10

Vznik poľnohospodárskeho školstva na Záhorí súvisí so vznikom ČSR. Už v prvých rokoch jej existencie vznikli v   tomto regióne dve školy pre roľnícku mládež - v roku 1921 v Skalici a v 1923 v Holíči. Významnou osobnosťou, ktorá vstúpila do dejín Slovenska a nášho mikroregiónu pri vzniku poľnohospodárskych škôl, bol MUDr. Pavel Blaho zo Skalice.

Štátna jednoročná hospodárska škola v Holíči privítala po prvýkrát svojich žiakov 26.novembra 1923. Bola to škola, ktorá po vzniku Československej republiky rozširovala pôvodnú sieť deviatich poľnohospodárskych škôl v rámci Slovenska, ktoré po tomto prevrate zostali.

 

Je teda jednou z mála poľnohospodárskych škôl, ktoré sa môžu pochváliť 81. výročím založenia a predložiť širokej verejnosti, svojim absolventom a ostatným záujemcom informácie o vzniku školy, o jej vývojových štádiách až po súčasnosť. 

Prvým riaditeľom školy ( vtedy správca školy ) bol J. Kořínek. Vyučovanie trvalo jeden školský rok, to je 11 mesiacov. Prvých absolventov bolo 19. Už v nasledujúcom roku 1924 škole prideľujú 30 ha poľa v Bažantnici. V tomto roku bolo 27 absolventov. Pomaly sa rodila i tradícia školy. Okrem základného vzdelania poskytovala i poradenskú službu pre roľníkov zo širokého okolia. V škole sa poriadali rôzne teoreticko-praktické kurzy a prednášky. Okrem toho učitelia chodili prednášať i do okolitých obcí.

 

Bohatá bola i verejno-prospešná práca žiakov. Poriadali poľnohospodárske výstavy v škole i v susedných obciach. V školskom roku 1931/32 sa škola rozrástla. Popri jednoročnej je utvorená aj dvojročná odborná škola s názvom "Dvojročná odborná roľnícka škola v Holíči." Tak popri sebe ešte i ďalšie školské roky existovali dva typy - jednoročná a dvojročná škola.

 

Pri príležitosti 10. výročia vzniku škola mení názov, volá sa "Dvojročná odborná roľnícka škola v Holíči."
V roku 1935 bola popri škole zriadená i "Ľudová škola hospodárska", pre chlapcov a dievčatá z najbližšieho okolia.

 

V školskom roku 1938/39 bola postavená nová budova školy na Bernolákovej ulici. Na tie pomery to bola jedna z najmodernejších škôl poľnohospodárskeho typu na Slovensku. V objekte bola škola i internát.

 

Nasledujúci školský rok 1939/40 bol trocha zvláštny. Učitelia českého pôvodu museli odísť do Čiech. Novým riaditeľom sa stal Ing. Albín Okáľ. Začiatkom roka 1940 bola do Holíča premiestnená jednoročná hospodárska škola z Eberhartu (Malinova). Cez vojnu sa v novej budove nevyučovalo, slúžila vojenským účelom. Počas tohto obdobia sa dvakrát zmenil aj názov školy. V školskom roku 1939/40 na "Štátnu hospodársku školu v Holíči" a od šk. roku 1942/43 na "Roľníckozeleninársku školu v Holíči."        

V školskom roku 1952 prišlo opäť k zmene názvu:"Poľnohospodárska odborná škola - odbor mechanizačný v Holíči." V tom istom roku už pôsobí v Holíči ďalší typ poľnohospodárskej školy - "Stredisko pracujúceho dorastu v Holíči" - odbor autoelektrikár, v ďalšom roku ako "Poľnohospodárska učňovská škola v Holíči". Táto škola bola umiestnená v objektoch holíčskeho kaštieľa. V päťdesiatych rokoch sa mení i celkový výchovno- vzdelávací systém školy. Je to obdobie tzv. socialistického združstevňovania slovenskej dediny. Škola vychovávala odborníkov pre novovzniknuté jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky.

 

Od 1. 9. 1957 sa otvára prvý ročník Poľnohospodárskej technickej školy v Holíči s odborom pestovatelstvo a chovateľstvo s dvoma triedami. Štúdium bolo štvorročné, končiace maturitou. Prví absolventi opustili PTŠ v júni 1960.

 

V školskom roku 1961/62 nastúpil do vedenia školy nový riaditeľ Ing. Pavol Škápik, ktorý dovtedy pôsobil v škole ako stredoškolský profesor. Škola pokračuje v tradíciách, ktoré sa postupne vytvárali od jej založenia: výstavy, kurzy, prednášky, no postupne pribúdajú ďalšie tradície v oblasti osvety a kultúry. Študenti verejne vystupovali ako recitátori, speváci, hudobníci, no zvlášť s veľkým úspechom ako divadelní ochotníci. Ani šport a telesná výchova neboli popoluškou. Niekoľkokrát škola poriadala športové hry poľnohospodárskej mládeže celého Slovenska. Postupne PTŠ pribrala ešte "S" - Stredná poľnohospodárska technická škola v Holíči a od školského roka 1969/70 prišlo k spojeniu s poľnohospodárskym učilišťom pod jedno riaditeľstvo. V roku 1972 sa začalo v priestoroch školského dvora s výstavbou dielní. Pohnutým rokom bol školský rok 1969/70. Bol to rok politických previerok v rámci tzv. normalizácie. Ing. P. Škápik bol z politických dôvodov zbavený riadenia školy a na jeho miesto nastúpil Ing. Pavol Krč, ktorého po dvoch rokoch vystriedal Ing. Ján Šmehyl.        

 

Päťdesiatiny škola oslavovala rozšírením o ročníky, ktoré prešli do Holíča zo Skalice. Postupne však v školskom roku 1971/72 hrozil škole zánik. Už v nasledujúcom roku sa neprijímali žiaci. No v školskom roku 1973/74 prichádza k viacerým zmenám v školskom systéme vtedajšieho okresu Senica. Zo Skalice do Holíča bola premiestnená SPTŠ, čo vlastne zachránilo existenciu holíčskej školy. V tomto školskom roku prišlo k rozšíreniu o Odbor ekonomika poľnohospodárstva. Postupne sa škola rozrástla o trojtriedne ročníky: pôvodne dve triedy ekonomika poľnohospodárstva a jedna trieda pestovateľstvo-chovateľstvo, neskôr v obrátenom pomere. Samozrejme škola potrebovala väčšie priestory. Po výstavbe telocvične v 80. roku sa postupne prešlo od roku 1985 na prístavbu ďalších objektov. 

 

K závažným zmenám prišlo po novembri 1989. Po páde totalitného systému prišlo k zmenám i v riadení škôl. Od januára 1990 bol do funkcie riaditeľa školy zvolený Ing. Richard Polák.
Škola v tomto období priložila ruku k dielu v tom smere, že iniciovala mobilitu profilu budúcich absolventov pre nové podmienky procesu privatizácie a transformácie v poľnohospodárstve a ich zabezpečenosť učebnými plánmi a osnovami. Prichádza k vytvoreniu nového študijného odboru, resp. odborného zamerania - profesii poľnohospodárskeho manažéra. Ustálenou výslednicou tohto procesu je integrovaný študijný odbor agropodnikanie, z ktorého sú dve odborné zamerania - poľnohospodársky manažment a  poľnohospodárska prevádzka.   

 

V školskom roku 1995/96 prišlo k zmene vo vedení školy. Riaditeľom školy sa stal Ing. Stanislav Kubíček a zástupcom Mgr. Vladimír Stúpal. Na základe prijímacieho harmonogramu boli otvorené tri triedy po 34 žiakoch. Z toho dve triedy so zameraním na poľnohospodársku prevádzku. V rámci praxe bolo vybudované školské hospodárstvo i s vysporiadaním pozemkov s vyše 2 ha pôdy - zmluvne, nakoľko škola nemala vlastné hospodárstvo. Ostatnú prax vykonávali žiaci v okolitých poľnohospodárskych podnikoch, s ktorými boli uzavreté zmluvy o spolupráci. V rámci praxe sa žiaci starali o školskú záhradu a pod vedením pedagogických pracovníkov pracovali na tvorbe ekoplochy.

Školu navštevovalo 397 žiakov v 12 triedach. Slabšia ekonomická situácia v školstve, najmä v prevádzke, neumožnila vyriešiť niektoré materiálne potreby školy. V školskom roku 1997/98 boli otvorené iba dve prvé triedy s počtom žiakov 65 a jedna trieda pomaturitného štúdia s počtom žiakov 24. Prišlo k ďalším výrazným zmenám. K 5. 9. 1997 bolo zrušené ubytovanie v Domove mládeže z dôvodu veľmi malého záujmu o ubytovanie. Ďalej prišlo k úpravám vo vyučovaní predmetu motorové vozidlá a dopravná výchova. Vzhľadom na túto skutočnosť boli uvoľnení učitelia a vychovávatelia. Na základe požiadaviek školy sa uskutočnila oprava strechy, avšak školu čakajú ešte mnohé ďalšie dôležité rekonštrukcie.      Postupne prebehli ďalšie výrazné rekonštrukcie - posledná - rekonštrukcia telocvične bola ukončená v roku 2004.

 

V  roku 1999 nastúpila do funkcie pedagogického zástupcu PhDr. Anna Rypáková. V roku 2000 bol na školu zavedený internet, čo začalo novú éru intenzívnejšieho využívania moderných technológií. V roku 2003 získala škola pripojenie v rámci projektu INFOVEK.

 

V školskom roku 2004/2005 boli otvorené dve triedy, prvá v odbore ekonomika pôdohospodárstva a druhá v odbore agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment. 

 

V júni roku 2005 bol otvorený nový študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. V školských rokoch 2005 až 2007 sa z dôvodu záujmu v regióne o nový št. odbor podarilo vždy otvoriť tri triedy . V roku 2007 nastúpila do funkcie pedagogického zástupcu Mgr. Alena Masaryková.  

 

Od 1. septembra 2007 škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola Holíč !

Od 1. 9. 2008 bola vo funkcii pedagogického zástupcu Mgr. Ľubica Olivová. Od 1. 9. 2009 do funkcie zástupcu riaditeľa bol menovaný Ing. Marián Honza, CSc.

 

V školskom roku 2010/2011 boli otvorené iba dve triedy v študíjnych odboroch  ekonomika pôdohospodárstva,  manažment regionálneho cestovného ruchu a v novom študíjnom odbore sociálno-výchovný pracovník. V nasledujúcich šk. rokoch sú pripravované nové študíjne odbory.  Od 1. 11. 2010 bol Ing. Marián Honza, CSc. poverený vykonávať funkciu riaditeľa školy a do funkcie zástupca riaditeľa školy bol menovaný Ing, Jozef Pavlík.

 

Od 1. septembra 2011 škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola Jozefa Čabelku. Bol otvorený nový štúdijný odbor Tlačiar na polygrafických strojoch.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW