Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfajlesztési Szkközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.06.2022
Telefón
031/5523668
E-mail
spopsds@zupa-tt.sk

Telefón: +421 (0)31 590 17 09 – ústredňa, +421 (0)31 552 45 00, 590 17 13 - sekretariát
www.dunagro.sk, dunagro@zupa-tt.sk
Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Riaditeľ: Mgr. László Szabó

Stredná poľnohospodársko-technická škola v Dunajskej Strede začala svoju činnosť na jeseň roku 1957. Dunajská Streda a jej okolie ako rýdzi poľnohospodársky kraj sa mohla hrdiť tým, že bola centrom obchodu so pšenicou. Žitnoostrovská mládež však napriek tomu bola nútená študovať v Komárne, kde už s väčšími - menšími prestávkami existovala škola viac ako 60 rokov. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov donútilo čelných predstaviteľov okresu k tomu, aby urobili krok. Socializácia dedín a samotného poľnohospodárstva, zakladanie jednotných roľníckych družstiev, ako aj veľkovýroba si žiadali erudovaných odborníkov – agronómov, zootechnikov, taktiež účtovníkov.

Po prekonaní počiatočných peripetií sa prvý školský rok začal na jeseň v roku 1957. Pedagogickému zboru a žiakom poskytlo domov bývalé gymnázium. Žiaci dochádzajúci z väčšej diaľky bývali v budove školy. Teoretické vyučovanie prebiehalo v škole, praktické na Školskom majetku Búšlak. Prví absolventi končili roku 1961. Ale ani napriek nedostatku odborníkov v praxi škola nemala dostatok žiakov a aj z toho malého počtu mnohí štúdium zanechali. A poľnohospodárstvo ani naďalej nepatrilo medzi najviac podporované odvetvia. Vďaka dobrej pedagogickej práci a odbornej príprave sa čoskoro začali ukazovať prvé výsledky. Významná bola aj mimoškolská činnosť našich žiakov. Starší ľudia pracujúci vo výrobe mali možnosť získať odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. V roku 1967 ukončili štúdium už 2 maturitné triedy. Predstavitelia okresu a kraja pochopili, že Dunajská Streda potrebuje modernú, dobre vybavenú školu. V roku 1969 sa začala výstavba osemtriednej budovy s prislúchajúcim domovom mládeže.
 

V roku 1972 dali do užívania domov mládeže, o rok neskôr aj školu. Nový ekonomický študijný odbor sa stal pre mladých príťažlivým, takže sa na školu prihlásili i žiaci zo vzdialenejších kútov našej vlasti. Čoskoro bolo nutné pretvoriť odborné učebne na klasické triedy. Budova školy a jej bezprostredné okolie onedlho patrili k najkrajším a najusporiadanejším na Slovensku: počet žiakov sa neustále zvyšoval. V tomto období sa dobudovalo tretie poschodie školy. Takto sa získali ďalšie klasické triedy, ktorých počet vzrástol na 12. Najväčší rozmach dosiahla škola v 80. – 90. rokoch. Vo výrobe už vtedy pracoval dostatočný počet agronómov, zootechnikov a účtovníkov. Vedenie školy vychádzajúc z praxe sa rozhodlo rozšíriť ponúkané odborné zamerania. V roku 1991 sa zaviedlo farmárstvo, podnikanie a služby na vidieku, poľnohospodársky manažment, vďaka ktorým sa mohlo začať s vyučovaním nových predmetov, napr. poľnohospodársky marketing, manažment, podnikanie a služby, ekonómia .

Plynutím času sa škola musela prispôsobiť očakávaniam spoločnosti a nárokom na trhu práce, takže sa otvorili nové perspektívne odborné zamerania. Popri poľnohospodárskom manažmente a farmárstve to boli alternatívne poľnohospodárstvo a agroturistika. V rámci odborného zamerania agroturistika zaviedli v prvom ročníku pešie túry, v druhom a treťom ročníku zas cyklotúry, taktiež splav.

V školskom roku 2001/2002 popri študijnom odbore agropodnikanie otvorili aj študijný odbor potravinárstvo. Zároveň sa zmenilo aj pomenovanie školy na Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola, čím sa v názve odzrkadlili oba študijné odbory. Zavedenie nového študijného odboru rozšírilo škole priestor v nadväzovaní nových kontaktov s potravinárskymi podnikmi a podnikateľskými subjektmi. Počas výchovnovzdelávacieho procesu sa kladie veľký dôraz na praktické vyučovanie, ktoré prebieha v potravinárskych podnikoch, ktoré majú svoje prevádzky priamo v meste alebo v jeho blízkom okolí. Žiaci si takto precvičujú praktickú stránku teoretických vedomostí, lebo sa stávajú priamymi účastníkmi výrobných procesov.

Uplynulé roky sa síce niesli v znamení osnovania nových študijných smerov, zároveň sa ale objavili nové ťažkosti. Znižovanie počtu žiakov a zmenšený záujem o výrobné odvetvia boli citeľné aj na škole. Nakoľko sa snažili vyhovieť požiadavkám žiakov, zaviedli na škole nové študijné odbory. Zároveň sa zmenilo pomenovanie školy. Od roku 2008 - Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským.

Momentálne škola ponúka nasledovné študijné odbory:

2940 M 09 – Potravinárstvo – potravinár – kvalitár,

4210 M 04 – Agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 – Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

6324 M – Manažment regionálneho cestovného ruchu

6355 M – Služby v cestovnom ruchu

6323K – Hotelová akadémia

V roku 2015 sa na základe výskumu projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce - podľa mienky zamestnávateľov - umiestnila škola v Trnavskom kraji na I. mieste.

Počas uplynulých šesťdesiatich rokov sa na čele školy vystriedalo viacero odborníkov, ktorí svojimi znalosťami a pedagogickým majstrovstvom prispeli k jej chodu a dobrému menu.
Riaditelia školy od roku 1957 po súčasnosť: Štefan Slezák, Imrich Méry, Ing. Andrej Barczi, Ing. Ondrej Olasz, Ing. Ján Végh, Mgr. László Szabó.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram