Stredná športová škola J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
033/59 838 11
E-mail
gymbott@zupa-tt.sk

Začiatkom histórie školy bol vznik Gymnázia na Hviezdoslavovej ulici rozhodnutím ZsKNV s platnosťou od 1.9.1990 odčlenením od Gymnázia Jána Hollého.

Cieľom vytvorenia nového gymnázia bolo s konečnou platnosťou vyriešiť dlhodobé priestorové problémy a zabezpečiť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Gymnázium získalo časť priestorov po Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity na Hviezdoslavovej ulici a budovu na Hollého č. 3 od Gymnázia Jána Hollého. Tieto priestory mali slúžiť škole až do výstavby nového gymnázia.

V školskom roku 1990/91 mala škola 14 tried (5 tried 1. ročníka a po 3 triedy v ostatných ročníkoch) a 32 interných učiteľov, ktorí väčšinou prešli z Gymnázia Jána Hollého.

V školskom roku 1991/92 boli otvorené 3 triedy 1. ročníka, v ktorých mali študenti vytvorené podmienky na štúdium v triedach so zameraním na prírodné vedy, cudzie jazyky a v triede všeobecného štúdia.

Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 25.4.1996, boli škole pridelené priestory po Strednom odbornom učilišti na Ulici Jána Bottu.

V školskom roku 1996/97 bola ešte v priestoroch na Hviezdoslavovej ulici ku škole pričlenená Dievčenská odborná škola a začalo sa vyučovanie aj v popoludňajších hodinách. DOŠ- ka bola súčasťou školy počas 1. polroku šk. roku 1996/97. V novembri 1996 sa začali práce na úpravách novej budovy, keď konečne pred Veľkou nocou v roku 1997 nastala tá dlho očakávaná slávnostná chvíľa a škola sa presťahovala. Bol to kus práce a ochoty všetkých zamestnancov školy, rodičov žiakov, ale i samotných žiakov.

2. apríla 1997 sa začali gymnazisti z Hviezdoslavovej č.10 učiť v nových priestoroch na Ulici Jána Bottu 31. Tri mesiace do skončenia školského roka ubehli rýchlo. Prvýkrát v novej budove prebehli prijímacie skúšky a maturity.

Jednou z najdôležitejších udalostí v šk. roku 1997/98 bolo otvorenie prvej športovej triedy.

1.9. 1998 bolo zriadené Športové osemročné gymnázium a otvorili sa v ňom dve triedy príma a kvinta so športovým zameraním na atletiku, plávanie, džudo, športovú gymnastiku a športový aerobik dievčat a tenis. V školskom roku 1999/2000 pribudla k týmto športom športová streľba. V školskom roku 1999/2000 malo gymnázium deväť tried a športové osemročné gymnázium 4 triedy.

Od 1.9.2000 sa obe gymnáziá zlúčili na Športové gymnázium, Ul. J. Bottu 31 v Trnave.

V šk. roku 2000/2001 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 48 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

V šk. roku 2001/2002 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 47 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

V šk. roku 2002/2003 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 41 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V tomto školskom roku bol dokončený nový športový areál školy a bola vykonaná nadstavba strechy školy, pričom v takto získaných priestoroch boli umiestené v jednom trakte domov mládeže a v druhom trakte aula a jazykové učebne.

V šk. roku 2003/2004 pribudli ďalšie športy: jazdectvo, karate a rýchlokorčuľovanie. V tomto školskom roku malo gymnázium 11 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 44 pedagogických pracovníkov a 10 trénerov.

V šk. roku 2004/2005 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 38 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

V šk. roku 2005/2006 pribudli k individuálnym športom aj kolektívne športy: futbal, hokej a hádzaná chlapcov a basketbal dievčat. V tomto školskom roku malo gymnázium 9 klasických a 8 športových tried a pôsobilo na ňom 42 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

V šk. roku 2006/2007 mala škola 8 klasických a 10 športových tried, na škole pôsobilo 44 pedagogických pracovníkov a 10 trénerov.

V šk. roku 2007/2008 mala škola 8 klasických a 11 športových tried, 45 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

Ďalším dôležitým míľnikom školy bol 30. október 2008, kedy bol škole udelený čestný názov Športové gymnázium Jozefa Herdu.

 

Od školského roku 2008/2009 bolo každoročne v škole 8 klasických tried a 12 športových tried (z toho v každom ročníku štvorročného štúdia jedna trieda so zameraním na kolektívne športy a v každom ročníku osemročného štúdia 1 trieda zameraná na individuálne športy. V škole študovalo priemerne 490 žiakov a pôsobilo 45 učiteľov, 4 vychovávateľky a 20 trénerov.

 

Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom webového sídla školy.

Žiaci sa počas gymnaziálneho štúdia pripravujú na vysokoškolské štúdium. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium / gymnázium-šport.

Žiaci so zameraním na šport po vykonaní maturitnej skúšky majú možnosť získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa.

Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( anglicky hovoriace krajiny, nemecky hovoriace krajiny, francúzsky hovoriace krajiny – v rámci cudzích jazykov, Viedeň, Osvienčim, Sereď, Banská Bystrica, prírodovedné exkurzie), športové podujatia (Dni zdravia, športové súťaže), zábavné akcie (imatrikulácia, Halloween, Vianočná, Valentínska diskotéka), škola sa zapája aj do projektov Deň narcisov, Hodina deťom a pod. Žiaci školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen na dvojfázový tréning, ale aj na športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi.

V roku 2015 vstúpil do platnosti Zákon o športe s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon. Do siete škôl bol zaradený nový typ strednej školy a to stredná športová škola a zároveň sa vylučuje existencia školy s názvom športové gymnázium. Na základe toho sa naša škola od 1.1.2019 transformovala na Strednú športovú školu Jozefa Herdu. Škola naďalej ponúka gymnaziálny typ vzdelania v študijnom odbore športové gymnázium.

Súčasne so vznikom Strednej športovej školy Jozefa Herdu bolo do siete škôl zaradené Gymnázium, Jána Bottu 31, 917 87 Trnava, v ktorom od 1.9.2019 budú pokračovať v štúdiu žiaci klasických tried, ktorí majú študijný odbor gymnázium.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram