EnglishHungarianSlovakUkrainian

Oddelenie dopravnej obslužnosti

Publikované: 18.10.2021 | Naposledy aktualizované 06.05.2022

Činnosť oddelenia dopravnej obslužnosti

 • udeľuje a odníma dopravné  licencie na pravidelnú autobusovú dopravu okrem mestskej dopravy, a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy, okrem mestskej dopravy,
 • uzatvára s dopravcami pravidelnej osobnej autobusovej dopravy zmluvy o službách, okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy,
 • prerokováva návrhy cestovného poriadku a jeho zmien v železničnej doprave pred jeho zverejnením,
 • koordinuje cestovné poriadky medzi autobusovou dopravou a železničnou dopravou,
 • vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej dopravy,
 • rieši požiadavky zo strany zástupcov miest, obcí a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti,
 • vypracováva stanoviská k monitoringu periodík,
 • vypracováva stanoviská a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností a vnútornej kontroly.

V súčasnosti má TTSK uzatvorenú rámcovú zmluvu s tromi dopravcami zabezpečujúcimi služby vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava na území TTSK), konkrétne:

 • ARRIVA Trnava, a.s.
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s r.o.

Súhrnná správa o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 14271/2021/ODO-3 v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení

Trnavský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 43 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), začal z vlastného podnetu, dňa 13.09.2021 správne konanie voči spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s., so sídlom Bratislavská cesta 918/2 Dunajská Streda 929 13, vo veci uloženia povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v regióne Dunajská Streda v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) Zákona o cestnej doprave, od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Účelom tohto konania je zabezpečiť poskytovanie dopravných služieb v regióne Dunajská Streda po skončení aktuálne platnej zmluvy dňa 31.12.2021, keďže prebiehajúce verejné obstarávanie nebude ukončené uzavretím novej zmluvy o službách k tomuto dňu.


Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 14271/2021/ODO-4 v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení

Trnavský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 43 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), začal z vlastného podnetu, dňa 13.9.2021 správne konanie voči spoločnosti SKAND Skalica, spol. s.r.o., so sídlom Nádražná 26 Skalica 909 01, vo veci uloženia povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v regióne Záhorie v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) Zákona o cestnej doprave, od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Účelom tohto konania je zabezpečiť poskytovanie dopravných služieb v regióne Záhorie po skončení aktuálne platnej zmluvy dňa 31.12.2021, keďže prebiehajúce verejné obstarávanie nebude ukončené uzavretím novej zmluvy o službách k tomuto dňu.

 

Kontaktujte 

Oddelenie dopravnej obslužnosti

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram