EnglishHungarianSlovakUkrainian

Autobusová doprava

Publikované: 02.11.2021 | Naposledy aktualizované 27.06.2022

Oznam

S účinnosťou od 12.12.2021 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2021/2022. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:


Prietrž-autobusové spoje na zavolanie

Od 02.09.2019 je spustený nový pilotný projekt do/z osád v Prietrži: Dolné Paseky, Podhorie a Horný Deberník a to počas pracovných dní poobede budú premávať na základe telefonickej objednávky č. tel. 0917 095 167 spoje na zavolanie. Spoje zabezpečuje a financuje Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. na obsluhu územia s nízkou frekvenciou cestujúcich. Bližšie informácie a cestovný poriadok nájdete tu


Tarifa

TARIFA V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V TTSK č.1/2021


Dopravné licencie

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

Vzor návrhu na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu (pdf,450KB)

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky verejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu).


Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie


Správne poplatky

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.

Splnomocnenie:

  • Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
  • Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
  • Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
  • Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram