Výberové konanie na pozíciu projektový manažér Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia

Publikované: 13.07.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
13. 7. 2018 – Výberové konanie

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh so sídlom v Tatabányi vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štyroch pracovných miest

 
 
 
Pracovné pozície:
projektový manažér / projektová manažérka 
Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia
 
Fond malých projektov (ďalej len FMP alebo program) je nástroj určený pre implementáciu projektov s nižším rozpočtom. Rozpočet projektov v rámci FMP je stanovený na minimálnu hranicu 20 tisíc a maximálnu hranicu 50 tisíc EUR. Fond malých projektov je riadený prostredníctvom dvoch strešných projektov.
Nástroj je využívaný v rámci prioritnej osi Príroda a kultúra (PA1) pre implementáciu projektov v oblasti turizmu, kultúry a životného prostredia prispievajúcim k ochrane životného prostredia a prírody, ako aj pre projekty obsahujúce drobné investície. Nástroj je tiež využívaný v rámci prioritnej osi Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (PA4) na podporu projektov typu Ľudia-ľudom bez investičných prvkov.
EZÚS RDV je zodpovedný za každodenné riadenie FMP pre západnú časť programového územia, poskytuje informácie potenciálnym žiadateľom, poskytuje poradenskú činnosť v rámci procesu vypracovávania žiadostí a podporuje činnosť žiadateľov až po konečnú fázu dokončenia projektu. EZÚS RDV tiež podporuje činnosť pod-monitorovacieho výboru pri realizácii povinností, ktoré im prislúchajú. Povinnosti EZÚS RDV zahŕňajú aktivity spojené so všeobecnou koordináciou a implementáciou FMP, technické a administratívne riadenie, zabezpečenie informovania verejnosti a publicity, vývoj projektov a ich výber. Špecifikácia činností EZÚS RDV: záverečné hodnotenie správ; príprava výzvy a dodatkov k výzvam FMP; organizovanie technických stretnutí; organizovanie workshopov a informačných dní; propagácia činností spojených s vypracovávaním projektov a participácia v rámci procesu výberu žiadostí; manažment databázy cezhraničných partnerov a aktualizácia webovej stránky FMP; administratívne úlohy podporujúce činnosť pod-monitorovacieho výboru vrátane prípravy dokumentov, rozhodnutí, zápisníc a správ; resp. spolupracuje pri pravidelnej aktualizácii monitorovacieho systému programu; vrátane vkladania dát do systému.
Osoba, ktorá sa bude uchádzať o túto pozíciu by mala mať relevantné vzdelanie a skúsenosti v tejto oblasti uvedené v ďalších častiach oznámenia.
V záujme získania lepšieho prehľadu o projekte a činnostiach EZÚS RDV si prosím prezrite webovú stránku: www.rdvegtc.eu.
 
 
Pozícia: Projektový manažér / Projektová manažérka
 
Všeobecný popis pracovnej náplne:
Projektový manažér je zodpovedný za prípravu výziev na predkladanie projektov, hodnotenie predložených projektových návrhov a monitoring, resp. vypracovanie hodnotiacich správ týkajúcich sa realizácie podporených projektov. Jeho/jej úlohou je tiež kontakt s uchádzačmi a poskytovanie poradenstva týkajúceho sa administratívnych a obsahových požiadaviek projektov vyplývajúcich z programu FMP.
 
Úlohy:
 • príprava a koordinácia výziev na predkladanie žiadostí;
 • príprava programových manuálov, neustály rozvoj interných usmernení;
 • poskytovanie podpory a informácií uchádzačom v rámci procesu prípravy žiadostí a projektov vrátane podporovania tvorby partnerstiev a záležitostí týkajúcich sa finančných a rozpočtových stránok projektov;
 • účasť na hodnotení projektov na základe schválených manuálov FMP;
 • poskytovanie poradenskej činnosti vybraným projektom a vedúcim partnerom;
 • zbieranie a hodnotenie správ týkajúcich sa realizácie všetkých projektov, poskytovanie poradenstva projektovým partnerom v prípade, ak dôjde k časovému sklzu alebo zmene aktivít projektu;
 • príprava dokumentov a materiálov pre rozhodnutia monitorovacieho výboru FMP;
 • podpora organizovania programových podujatí podporujúcich propagáciu FMP;
 • podľa potreby účasť a spolupráca pri realizácii seminárov, informačných dní, konferencií a iných podujatiach podporujúcich FMP (napr. prezentácia kritérií oprávnenosti a finančných postupov);
 • aktívna participácia v rámci implementácie ostatných podporných aktivít, ako napr. zasadnutia monitorovacieho výboru FMP, podujatia a fóra zamerané na vyhľadávanie potenciálnych partnerov;
 • spolupráca pri realizácii komunikačnej stratégie FMP, ako napr. participácia na tvorbe webovej stránky, propagačných materiálov, letákov, brožúr a iných publikácií;
 • príprava hlásení, ročných správ, finančných štatistík, štatistických hodnotení a monitorovanie ukazovateľov na úrovni FMP pre monitorovací výbor FMP, Spoločný technický sekretariát, riadiaci a národný orgán, Európsku komisiu a spolupráca pri realizácii ich stretnutí; príprava zápisníc;
 • vypracovávanie nevyhnutnej projektovej dokumentácie (zápisnice, správy a pod.);
 • podpora rozvoja a prevádzkovanie monitorovacieho systému programu ako aj realizácie adekvátnych vstupov do systému v záujme zabezpečenia finančného monitoringu na úrovni FMP;
 • príprava tematických správ týkajúcich sa napredovania a pokrokoch v rámci implementácie FMP a jeho finančného plnenia;
 • realizácia ďalších aktivít a úloh spojených s riadením FMP;
 • rozvoj a udržiavanie efektívneho a konštruktívneho partnerstva s rôznymi aktérmi zapojenými do FMP na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;
 • zabezpečenie efektívneho a rýchleho toku informácií medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do FMP a tiež v rámci implementácie projektov;
 • zodpovednosť za vypracovanie dotačných zmlúv podporených projektov z FMP;
 • vykonávanie ďalších relevantných činností vyplývajúcich z riadenia FMP;
 • evidencia neoprávnených výdavkov, ktoré majú byť vrátené;
 • kontroly na mieste;
 • reprezentovanie programu na rôznych spoločenských podujatiach a pracovných stretnutiach organizácií, ktorých sa FMP týka;
 • reprezentovanie EZÚS RDV v rámci interných podujatí (stretnutia monitorovacieho výboru, a pod.).
Požiadavky na uchádza o túto pracovnú pozíciu:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 • minimálne 2 roky preukázateľných skúseností v oblasti riadenia projektov alebo programov spolufinancovaných EU (vítaná v oblasti cezhraničnej spolupráce)
 • schopnosť pracovať v tíme je nevyhnutná. Pozícia so sebou obnáša začlenenie sa do malého tímu a vyžaduje si schopnosť vypomôcť kolegov s ich úlohami vrátane administratívnych a praktických úloh;
 • znalosť anglického jazyka slovom i písmom,
 • znalosť aspoň jedného z jazykov (maďarčina alebo slovenčina) programového územia na úrovni materinského jazyka (znalosť oboch jazykov je výhodou)

Výhody zohľadnené pri výbere:

 • znalosť programového územia;
 • znalosť v oblasti cezhraničnej spolupráce;
 • znalosť maďarského a slovenského jazyka;
 • kultivovaný písomný a ústny prejav;
 • znalosť špecifík implementácie grantov;
 • skúsenosť a ambície pracovať v medzinárodnom prostredí s rôznymi administratívnymi tradíciami a postupmi;
 • schopnosť navrhnúť riešenie postupov týkajúcich sa cezhraničnej administratívy týkajúcej sa projektov a riadenia programu;
 • počítačové zručnosti - pokročilý používateľ: MS Office vrátane programu Excel, Word a PowerPoint, Outlook a Internet;
 • analytické, kreatívne myslenie, schopnosť flexibilne riešiť problémy;
 • znalosť práce so sociálnymi sieťami a webovými informačnými kanálmi,
 • hlboké širokospektrálne myslenie a myslenie v spojitostiach;
 • koncepčné myslenie;
 • vynikajúce komunikačné a moderačné schopnosti; komunikácia s externým prostredím (konzultovanie, prezentovanie);
 • otvorenosť a schopnosť pracovať v tíme;
 • sebavedomé vystupovanie;
 • detailnosť a precíznosť;
 • organizačné schopnosti;
 • samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce;
 • flexibilita;
 • schopnosť prevziať osobnú zodpovednosť pre dosahovanie kvalitných výsledkov v rámci tesných termínov;
 • ochota pracovať nadčasy v prípade, ak to je potrebné;
 • ochota cestovať v rámci programového územia a Európy.
Pracovné podmienky:
Jedná sa o prácu na plný pracovný úväzok na základe maďarskej legislatívy na dobu určitú, a to najneskôr do júna 2022.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: okamžite, resp. podľa dohody
 
Mzda: Konkurencieschopný plat
 
Miesto výkonu práce: Tatabánya, Maďarsko, resp. Dunajská Streda, Slovensko. Prosím, uveďte kde (v ktorom meste) by ste mali záujem pracovať.
 
Uzávierka zasielania prihlášok o zaradenie do výberového konania: nepretržite 31. 08. 2018 do 24.00 hod. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
 
Uchádzač musí predložiť:
 • motivačný list v anglickom a slovenskom alebo maďarskom jazyku, v ktorom je uvedené kde (v ktorom meste) by mal záujem pracovať;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass s fotografiou v slovenskom a/alebo maďarskom jazyku;
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (prípadne profesionálnej praxi, resp. skúsenostiach a jazykovej znalosti);
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a archiváciu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Tieto dokumenty sú základom hodnotenia uchádzačov v rámci iniciálnej fázy ich výberu. V prípade úspešného absolvovania tejto fázy budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
 
Žiadosti prosíme zasielať doporučene poštou alebo kuriérom na adresu:
Rába - Duna – Vág ETT
2800 Tatabánya
Fő tér 4.
Hungary
 
Na obálke prosím uveďte nasledujúci text: „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ!"
Záujemcovia musia tiež zaslať pred záverečným termínom elektronickú verziu životopisu a motivačného listu na emailovú adresu: director@rdvegtc.eu.
 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky najmenej 7 dní pred jeho začatím.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS
A tatabányai székhelyű
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT)
ezennel kiválasztási eljárást hirdet meg – négy munkahely betöltésére.
 
 
Pozíció: 
a Kisprojekt Alap projektmenedzsere a programterület nyugati részén
 
A Kisprojekt Alap (a továbbiakban KPA vagy Program) olyan eszköz, amelynek célja az alacsonyabb költségvetéssel rendelkező projektek megvalósítása. A KPA-projektek költségvetése minimum 20 000, legfeljebb 50 000 Euró. A Kisprojekt Alap két ernyőprojekten keresztül valósul meg.
Az 1. prioritási tengely keretén belül támogatja a „Természet és kultúra" (PA1) turizmust, kultúrát, környezetvédelmet, illetve a kisebb beruházásokat érintő projektjeit, míg a 4. prioritási tengely alapján a „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása", vagyis az állampolgárok beruházási elemek nélküli projektjeinek támogatása (PA4) a cél.
Az RDV ETT felelős a Kisprojekt Alap irányításáért a programterület nyugati részén, tájékoztatást nyújt a potenciális pályázók számára, tanácsadási munkát végez a kérvények kidolgozása során, támogatja a pályázók tevékenységét a projekt befejezésének végéig, továbbá hozzájárul a Monitoring Albizottság munkájának végrehajtásához. A szervezet feladatai közé tartozik a KPA általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, műszaki és adminisztratív irányítás, a nyilvánosság informálásának biztosítása, projektfejlesztés és -kiválasztás. Az RDV ETT tevékenységeinek meghatározása: végső jelentés-értékelés; KPA felhívások és kiegészítések elkészítése; értekezletek, workshopok és információs napok szervezése; a projektekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása és a kiválasztási folyamatban való részvétel; a határokon átnyúló partnerek adatbázisának kezelése és a KPA honlap frissítése; az albizottság munkáját támogató adminisztratív feladatok ellátása (pl. a dokumentumok, határozatok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítése); a Program monitoring rendszerének frissítésében való együttműködés (beleértve a rendszerbe történő adatbevitelt is).
A személynek, aki ezen pozícióra pályázik, rendelkeznie kell megfelelő képesítéssel és tapasztalattal ezen a területen (lásd a hirdetés egyéb részein).
Az RDV ETT tevékenységeinek és a projektek jobb áttekintése érdekében kérjük, látogasson el a www.rdvegtc.eu weboldalra!
 
Pozíció: Projektmenedzser
 
A munkakör általános leírása:
A projektmenedzser feladata a pályázati felhívások elkészítése, a benyújtott projektjavaslatok minősítése, értékelő jelentések kidolgozása a támogatott projektek megvalósításáról, az ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, továbbá tanácsadás a Kisprojekt Alaphoz kapcsolódó pályázatok adminisztratív és tartalmi követelményeit illetően.
 
Feladatok:
 • pályázati felhívások előkészítése és összehangolása;
 • a Program kézikönyvének elkészítése, a belső iránymutatások folyamatos fejlesztése;
 • támogatás és tájékoztatás nyújtása a pályázók részére a pályázatok elkészítése során (beleértve a partnerségek előmozdítását és a projektek költségvetési szempontjait);
 • projektértékelésben való részvétel a jóváhagyott KPA kézikönyvek alapján;
 • tanácsadás a kiválasztott projektek és a vezető partner kapcsán;
 • jelentések értékelése és összegyűjtése valamennyi projekt megvalósítása során;
 • tanácsadás nyújtása a projektpartnerek számára időbeli csúszás vagy a projekt tevékenységeinek megváltozása esetén;
 • dokumentumok és anyagok elkészítése a KPA Monitoring Bizottság döntéseihez;
 • KPA-t népszerűsítő programok, események szervezésének támogatása;
 • műhelyek, információs napok, konferenciák és más, KPA-t támogató rendezvények (pl. jogosultsági kritériumok és pénzügyi eljárások bemutatása) szervezésében való részvétel és az azokon való megjelenés;
 • aktív részvétel más támogató tevékenységek megvalósításában (pl. a KPA Monitoring Bizottság ülései, események és fórumok a potenciális partnerek megkeresésére);
 • együttműködés a KPA kommunikációs stratégiájának végrehajtásában;
 • részvétel a weboldal, promóciós anyagok, szórólapok, brosúrák és egyéb kiadványok készítésében;
 • jelentések, éves jelentések, jegyzőkönyvek, pénzügyi statisztika és statisztikai értékelések előkészítése; KPA mutatók ellenőrzése a KPA Monitoring Bizottság számára; Közös Technikai Titkárság, Irányító és Nemzeti Hatóság, Európai Bizottság találkozóinak szervezésében való részvétel;
 • a szükséges projektdokumentáció elkészítése (jegyzőkönyvek, jelentések stb.);
 • a programfelügyeleti rendszer fejlesztésének és működtetésének, illetve a KPA pénzügyi felügyeletének támogatása;
 • tematikus jelentések készítése a KPA előrehaladásáról és pénzügyi teljesüléséről;
 • a KPA vezetésével kapcsolatos egyéb tevékenységek és feladatok végrehajtása;
 • hatékony és konstruktív partnerség kialakítása és fenntartása KPA-ban részt vevő különböző szereplőkkel (nemzeti, regionális és helyi szinten);
 • a projektek végrehajtása során, illetve a KPA-ban részt vevő különböző szereplők közötti hatékony és gyors információáramlás biztosítása;
 • felelősségvállalás a KPA projektek szerződéseinek kidolgozásáért;
 • a KPA irányításából származó egyéb releváns tevékenységek végrehajtása;
 • a visszatérítendő, jogosulatlan költségek rögzítése;
 • helyszíni ellenőrzések;
 • a Program képviselete a KPA által érintett szervezetek különböző társadalmi eseményein és műhelyein;
 • az RDV ETT képviselete belső eseményeken (pl. a Monitoring Bizottság ülésein)
A pozíció betöltéséhez szükséges követelmények:
 • egyetemi képesítés (II. fokozat);
 • legalább két év tapasztalat az EU által társfinanszírozott projektek vagy programok irányításában (előnyt jelent a határokon átnyúló együttműködés területén);
 • a csapatmunkára való készség alapvető fontosságú (a pozíció magába foglalja egy kis csapatba való beilleszkedést, illetve a kollégáknak való segítségnyújtást, beleértve az adminisztratív és gyakorlati feladatokat is);
 • angol nyelvtudás szóban és írásban, illetve a programterület legalább egy nyelvének (magyar vagy szlovák) anyanyelvi szintű ismerete (mindkét nyelv ismerete előny)
A kiválasztási eljárás során figyelembe vett előnyök:
 • a programterület ismerete;
 • jártasság a határokon átnyúló együttműködésekben;
 • a programterület mindkét nyelvének (magyar és szlovák) ismerete;
 • igényes nyelvhasználat szóban és írásban egyaránt;
 • a támogatások végrehajtásában való tájékozottság;
 • tapasztalat és törekvés nemzetközi környezetben való munkavégzés terén, különböző adminisztratív gyakorlattal;
 • megoldási javaslatok tervezésére való képesség a projektekhez és a programmenedzsmenthez kapcsolódó határokon átnyúló igazgatási eljárásokat illetően;
 • számítógépes ismeretek – mesterfokú felhasználó: MS Office (Excel, Word és PowerPoint, Outlook és Internet);
 • analitikus, kreatív gondolkodásmód, problémák rugalmas megoldására való készség;
 • a szociális hálózatokkal és webes hírcsatornákkal kapcsolatos munka ismerete;
 • széles spektrumú és kontextuális gondolkodás;
 • fogalmi gondolkodás;
 • kiváló kommunikációs és moderátori készségek, kommunikáció közönség előtt (pl. konzultáció, bemutató);
 • nyitottság és csapatmunkára való hajlam;
 • magabiztos fellépés;
 • részletesség, pontosság;
 • szervezési készségek;
 • önállóság, a munka tervezése és megszervezése;
 • rugalmasság;
 • képesség arra, hogy szoros határidőkön belül vállalja a személyes felelősséget a minőségi eredmények eléréséhez;
 • túlórákra való hajlandóság szükség esetén;
 • utazási hajlandóság a program, illetve Európa területén.
Munkakörülmények:
Határozott idejű (legfeljebb 2022 júniusáig tartó) teljes munkaidős állás, a magyar jogszabályok szerint.
 
A munkakezdés tervezett időpontja: azonnal, illetve megegyezés szerint.
 
Bérezés: versenyképes fizetés.
A munkavégzés helye: Tatabánya, Magyarország, illetve Dunaszerdahely, Szlovákia. Kérem, tüntesse fel, hol (melyik városban) szeretne dolgozni.
 
A pályázati űrlapok benyújtásának határideje: folyamatosan
 
A jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtaniuk:
 • angol és magyar vagy szlovák nyelvű motivációs levél, melybe kérem, tüntesse fel, hol (melyik városban) szeretne dolgozni;
 • fotóval ellátott szakmai önéletrajz magyar és/vagy szlovák nyelven (Europass formátumú);
 • a legmagasabb iskolai végzettséget (de akár szakmai gyakorlatot és nyelvismeretet) igazoló okirat fénymásolata;
 • a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához, illetve tárolásához.
Ezen dokumentumok a jelentkezők értékelésének alapját képezik a kezdeti kiválasztási szakaszban. E szakasz sikeres befejezése esetén a kiválasztott jelölteket személyes beszélgetésre hívjuk.
A jelentkezést ajánlott levélben vagy futárral kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Rába – Duna – Vág ETT
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
Magyarország
 
A borítékra kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Kiválasztási eljárás" – NEM FELNYITNI!"
 
A jelentkezőknek a megadott határidőig elektronikus formában is szükséges elküldeniük önéletrajzukat és motivációs levelüket az alábbi e-mail címre: director@rdvegtc.eu.
 
Azon jelöltek, akik teljesítik az álláshirdetésben leírt feltételeket, személyes beszélgetésre kapnak meghívást. Az állásinterjú időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legalább 7 nappal az interjú előtt írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend