Gymnázium Imre Madácha s VJM - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín - Somorja

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0)31 562 22 57
E-mail
gmadsam@zupa-tt.sk

Hlavným cieľom školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích skúškach a na vysokých školách.

Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Osobitná pozornosť je  venovaná  vyučovaniu pomocou informačných  technológií vo výchovnovzdelávacom procese. Všetky kmeňové učebne sú vybavené projekčnou technikou.

Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.

Na škole žiaci môžu pracovať v  rôznych záujmových krúžkoch ako napr.  športové krúžky, krúžok z programovania, krúžok estetiky, krúžok matematiky, fyziky, dejepisu,chémie, jazykové krúžky, atď.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram