Informácie pre absolventov SŠ

Publikované: 15.11.2021 | Naposledy aktualizované 16.05.2022

Čo nájdete na tejto stránke?

Užitočné informácie, ktorých cieľom je:

  • propagovať nové formy a metódy odborného vzdelávania a ich uvádzanie do výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • popularizovať prácu stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania doma a v zahraničí,
  • podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a ich aktivít smerujúcich k zvyšovaniu úrovne odborného vzdelávania,
  • propagovať činnosť a dosiahnuté výsledky stredných odborných škôl organizovaním rôznych podujatí a výstav.

Kto mi poradí pri voľbe povolania alebo ďalšieho štúdia?

Čo je to kariérne poradenstvo?

  • pomoc jednotlivcom pri voľbe ďalšieho vzdelávania, povolania a pri riadení kariéry

Čo nájdete na tejto stránke?

  • užitočné informácie a linky týkajúce sa vašej budúcej kariéry (štúdium na stredných a vysokých školách a hľadaní povolania)

Voľba kariéry sa pre mladého človeka začína už na základnej škole. V skutočnosti je len málo žiakov a rodičov, ktorí sa o kariérne poradenstvo skutočne zaujímajú. Orientujú sa skôr na základe komunikácie s okolím - s priateľmi, známymi. Kariérne aj profesijné poradenstvo sa u nás využíva málo. V poradenských centrách by pritom študenti mohli získať prehľad nielen o možnostiach štúdia v regióne, ale aj to, aké majú predpoklady uživiť sa vo vyštudovanom odbore. Rodičia si želajú, aby ich deti dosiahli vyššie vzdelanie ako oni, ale často nemajú predstavu, čo musí študent strednej školy zvládnuť. Podnety, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o výbere školy sú často také, že vedú k rozhodnutiu o strednej škole, kde dieťa pravdepodobne prijmú a nie je pre nich rozhodujúce, či k zvolenému odboru má vzťah, a či si v ňom dokáže nájsť aj uplatnenie.

Odborný poradca by mal byť schopný posúdiť schopnosti žiaka vo svetle možností vzdelávania a ponuky pracovného trhu. Musí pritom počítať aj s konkrétnymi podmienkami a trendmi. Cieľom psychologického poradenstva je adaptovať sa na zmeny, určiť hlavné stratégie, samostatne sa rozhodovať. Človek musí poznať nielen svoje schopnosti, ale i čo pre neho znamená neúspech, čomu venuje svoju energiu s radosťou, či je hodnotenie preňho veľmi dôležité, alebo má záujem predovšetkým o samotný odbor.

Kariérové (profesionálne) informácie predstavujú vnútorne štruktúrovanú sústavu informácií o svete práce (napr. uplatnenie sa na trhu práce, informácie o povolaniach a zamestnaniach, informácie o charaktere práce, pracovných podmienkach a požiadavkách povolaní a zamestnaní) a informácie o jednotlivcovi (napr. individuálne želania, ašpirácie, spôsobilosti a kompetencie jednotlivca pre výkon povolania).

Pri odborných poradenských službách je možné využiť internetové stránky:

  • Integrovaný systém typových pozícií - www.istp.sk - obsahuje popisy povolaní, zoznam voľných miest, zoznam škôl a ďalšie informácie pre voľbu povolania, výber zamestnania a poradenské činnosti,
  • Sprievodca svetom povolaní - www.povolania.eu - poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach formou textových informácií, fotografií a zvukových záznamov a ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať povolanie - podľa záujmov, zručností a ďalších výberových kritérií.

www.eures.sk
www.freejob.sk
www.istp.sk
www.job.sk
www.jobagent.sk
www.kariera.zoznam.sk
www.povolania.eu
www.praca.sk
www.profesia.sk
www.saia.sk
www.topjobs.sk
www.upsvar.sk
www.careerjet.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW