Informácie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP)

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) postupuje pri nakladaní s majetkom podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov, Smernice riadenia Úradu TTSK č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásady hospodárenia“) a všeobecných záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Oddelenie nakladania s majetkom:

  • metodicky usmerňuje OvZP v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom v zmysle platnej legislatívy a schválených Zásad hospodárenia, 
  • vyhotovuje a eviduje zmluvy o zverení drobného hmotného majetku do správy OvZP získaného kúpou, zámenou alebo darom od fyzických a právnických osôb, 
  • zabezpečuje súhlas predsedu samosprávneho kraja na prevod správy majetku medzi OvZP (Zmluva o prevode správy), 
  • posudzuje návrhy na vyradenie hnuteľného majetku, vypracováva súhlas k vyradeniu hnuteľného majetku OvZP, zabezpečuje súhlas kompetentnou osobou v zmysle Zásad hospodárenia, 
  • posudzuje návrhy nájomných zmlúv nehnuteľného majetku OvZP, zmlúv o výpožičke majetku, ktorých správcom je OvZP, zmlúv o ubytovaní v nehnuteľnostiach, ktorých správcom je OvZP, zabezpečuje k týmto zmluvám súhlas kompetentnou osobou v zmysle Zásad hospodárenia. 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK môžu v zmysle Zásad hospodárenia získať prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok formou bezodplatného prevodu správy.
 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW