Odbor právny a sťažností

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 28.04.2022

Odbor právny a sťažností Úradu Trnavského samosprávneho kraja zabezpečuje vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Trnavský samosprávny kraj, zastupuje Trnavský samosprávny kraj pred súdmi a inými orgánmi, vypracováva podania pre potreby týchto súdnych a iných konaní, spracováva právne analýzy a stanoviská pre potreby Trnavského samosprávneho kraja. Poskytuje tiež právne poradenstvo a konzultácie jednotlivým organizačným útvarom Úradu TTSK, ako aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ďalej odbor zabezpečuje vymáhanie pohľadávok Trnavského samosprávneho kraja.

Okrem toho odbor pripomienkuje a spolupracuje pri tvorbe materiálov na rokovania Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK, vrátane všeobecne záväzných nariadení.

Taktiež zabezpečuje úschovu, evidenciu a zverejňovanie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Trnavský samosprávny kraj.

Odbor zabezpečuje evidenciu došlých sťažností a ich vybavovanie v zmysle zákona o sťažnostiach, platnej legislatívy a smernice Úradu TTSK, ako aj evidenciu a vybavovanie petícií v zmysle zákona o petičnom práve a smernice Úradu TTSK.

Odbor pripomienkuje návrhy zákonov a zabezpečuje sledovanie legislatívnych procesov na portáli www.slov-lex.sk.

Prostredníctvom povereného zamestnanca vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW