Technický sekretariát

Publikované: 12.10.2023 | Naposledy aktualizované 06.11.2023

Zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva (ďalej len „RP“), jej komôr, predsedu alebo predsedníctva RP, a to najmä:

a) pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi RP na schválenie,

b) koordinuje činnosť komôr RP a tematických komisií na podnet predsedníctva RP,

c) zabezpečuje informovanie členov RP o činnosti tematických komisií, ich záveroch, návrhoch a požiadavkách na najbližšom rokovaní RP,

d) pripravuje návrh uznesení RP,

e) zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním RP,

f) organizačne zabezpečuje rokovania RP,

g) pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní RP a vedie ich evidenciu,

h) vypracováva zápisnicu z rokovaní RP,

i) vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou,

j) vedie aktuálny zoznam členov RP, ktorý zverejňuje na webovom sídle TTSK a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi nimi,

k) zabezpečuje spoluprácu s riadiacim orgánom,

l) v oblasti implementácie projektov integrovanej územnej stratégie poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc žiadateľom, osobitne pre integrované územné investície,

m) zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do RP,

n) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu RP, resp. podpredsedov RP a predsedov jednotlivých komôr.

Technický sekretariát pre Radu partnerstva

Meno Telefón
Bartoš, Matúš, Ing. 033 5559 720 , 0911 368 874

Kontaktná adresa v prípade otázok radapartnerstva@trnava-vuc.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW