Organizácie TTSK

Publikované: 29.03.2022 | Naposledy aktualizované 05.06.2024

TTSK zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, vytvorené na plnenie úloh, ktoré TTSK vyplývajú z osobitných predpisov, ako napríklad úlohy súvisiace s prenesným výkonom štátnej správy. Ide o tzv. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (OvZP). Rozpočtové a príspevkové organizácie nemožno zriadiť na účel výkonu rozhodovacích právomocí, ktoré patria výlučne do kompetencie orgánov TTSK. 

Okrem toho TTSK zriaďuje, zrušuje a kontroluje aj organizácie, ktorých existencia nevyplýva zo zákonných povinností, ale ich cieľom sú napríklad verejnoprospešné aktivity. Sú to rôzne právnické osoby, obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a nadácie. 

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie TTSK sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet TTSK. Hospodária samostatne podľa vlastného schváleného rozpočtu, s prostriedkami, ktoré im určí TTSK ako zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 

Príspevkové organizácie 

Príspevkové organizácie TTSK sú právnické osoby, ktorých menej ako 50 % nákladov je pokrytých vlastnými tržbami a ktorých časť príjmov pochádza z rozpočtu TTSK. 

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie, zriadené TTSK sú právnické osoby, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby za vopred určených podmienok. Prípadný zisk z činnosti sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Nadácie

Nadácie sú účelové združenia majetku, ktoré slúžia na podporu verejnoprospešných účelov, akými sú podpora starých, chorých, bezmocných občanov a občanov v núdzi, podpora mladých umeleckých, športových a iných talentov, rozvoj vedy, vzdelania, a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci. 

Hlavnými zdrojmi nadácií TTSK sú finančné prostriedky z rozpočtu TTSK a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW