Výzvy

Publikované: 05.05.2023 | Naposledy aktualizované 17.10.2023

     Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027 vyhlasujú

VÝZVY

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy

INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

Priorita: Vzdelávanie

Špecifický cieľ:  2.1.1 Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v

                                     oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania  

                                     rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre  

                                     dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Alokácia výzvy: 4 300 000,00 EUR

INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

Priorita:                 Biodiverzita

Špecifický cieľ:     1.2 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej

                                      infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie

                                      všetkých foriem znečistenia

Alokácia výzvy:     9 569 002,00 EUR

Typ výziev: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 29.09.2023

Dátum uzavretia: 31.01.2024

Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt 50 000 EUR
Maximálna výška príspevku z EFRR na projekt Bez obmedzení

Oprávnenosť cieľovej skupiny

  • Obyvatelia prihraničného regiónu
  • Návštevníci prihraničného regiónu

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V Slovenskej republiky ide o územie: V Českej republiky ide o územie:
Trnavský kraj Juhomoravský kraj
Trenčiansky kraj Zlínsky kraj
Žilinský kraj Moravskosliezsky kraj

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na: https://www.sk-cz.eu/vyhlasenie-novych-vyziev-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-v-ramci-programu-interreg-slovensko-cesko-2021-2027/

__________________________________________________________________________________________________________

 

Archív

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW