Pôsobnosti na úseku územného plánovania

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 02.05.2024

V oblasti územného plánovania TTSK:

- v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku do 31.3.2032

 • vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov miest a obcí TTSK, územných plánov susediacich regiónov, stanoviská ku koncepčným a strategickým materiálom a dokumentom na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni z hľadiska koordinácie územnotechnických vzťahov,
 • vykonáva ostatné plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja.
 • vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov miest a obcí TTSK, uzemých plánov susediacich regiónov, stanoviská ku koncepčným a strategickým materiálom a dokumentom  na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni z hľadiska koordinácie územnotechnických vzťahov,
 • vykonáva ostatné plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,

- v zmysle zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

 • obstaráva Koncepciu územného rozvoja regiónu a jeho zmeny a doplnky a najmenej raz za štyri roky vypracúva správu o stave Koncepcie územného rozvoja regiónu,
 • obstaráva územnoplánovacie podklady pre Koncepciu územného rozvoja regiónu,
 • vyjadruje sa k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska vrátane jej zmien a doplnkov,
 • vyjadruje sa k návrhu záväznej časti Koncepcie územného rozvoja regiónu a k návrhu záväznej časti územného plánu mikroregiónu vrátane ich zmien a doplnkov, s ktorých územnou hranicou susedí,
 • vyjadruje sa k návrhu záväznej časti územného plánu mikroregiónu, k návrhu záväznej časti územného plánu obce a k návrhu záväznej časti územného plánu zóny vrátane ich zmien a doplnkov,
 • vyjadruje sa k správe o stave územného plánu obce a územného plánu zóny,
 • obstaráva územný plán mikroregiónu a jeho zmeny a doplnky a najmenej raz za štyri roky správu o stave územného plánu mikroregiónu,
 • obstaráva územnoplánovacie podklady pre územný plán mikroregiónu,
 • vydáva záväzné stanovisko z hľadiska súladu so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja regiónu a súladu so záväznou časťou územného plánu mikroregiónu,
 • spolupracuje s príslušným orgánom posudzovania vplyvov pri konaniach podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podieľa sa na cezhraničnej spolupráci Slovenskej, Českej republiky a Rakúskej republiky,

- spolupracuje s ostatnými odbormi pri tvorbe podmienok na optimálny hospodársky a sociálny rozvoj kraja,

- dbá o trvalo udržateľný rozvoj regiónu.

Pri svojej činnosti sa riadi predovšetkým:

 • zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. oúzemnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • zákonom č. 200/2022 Z. z.. o územnom plánovaní,
 • vyhláškou ÚpÚPaV SR č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia,
 • vyhláškou ÚpÚPaV SR č. 54/2024 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW