Oddelenie kontrolingu

Publikované: 08.03.2024 | Naposledy aktualizované 08.03.2024

Oddelenie kontrolingu  vypracováva rôzne druhy finančných analýz ex post a ex ante a realizuje, monitoruje a vyhodnocuje Stratégiu finančného riadenia TTSK. Vypracováva, realizuje a vyhodnocuje príslušné časti finančného plánu, ako napr. finančné ciele, finančný rozpočet, plán investícií, plán cash-flow. Vykonáva rozbory nákladov, výnosov a finančnej situácie úradu aj OvZP vrátane analýzy cash-flow v jednotlivých oblastiach - prevádzkovej, finančnej, investičnej.

Analyzuje výdavky a príjmy úradu aj OvZP, porovnáva plánované údaje s aktuálnym stavom, navrhuje riešenia a opatrenia na zlepšenie hospodárenia, navrhuje postupy na odstránenie nedostatkov za oblasť financií, rozpočtu a účtovníctva. Analyzuje nákladovosť, efektívnosť, prínosy aj zdroje šetrenia prostredníctvom merateľných ukazovateľov za jednotlivé verejné služby a oblasti kompetenčného rámca samosprávneho kraja (vzdelávanie, sociálna oblasť, zdravotníctvo, kultúra a doprava) s návrhom opatrení. Zavádzať postupne benchmarking OvZP a praktiky manažérskeho účtovníctva a spracováva vyhodnotenia daňových príjmov samosprávneho kraja v mesačných intervaloch. Spracováva analýzy v členení rozpočtovej skladby podľa jednotlivých oblastí financovania a participuje na príprave podkladov na základe vyžiadania jednotlivých rezortných ministerstiev, najmä Ministerstva financií SR.

Participuje na interných predpisoch, pokynoch a metodických materiáloch v oblasti financovania, rozpočtu a účtovníctva a vyhodnocuje prognózy, finančné plány, rozpočty, efektívnosť a návratnosť investícií a zabezpečuje ich aktualizáciu. Monitoruje daňové prognózy Ministerstva financií SR a ďalšie relevantné informácie a dáta z makroekonomického prostredia a vypracováva rôzne výstupy za účelom vyhodnotenia a kontroly finančného hospodárenia OvZP a obchodných spoločností s majetkovou účasťou TTSK. Navrhuje spôsoby zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW