Spojené voľby 2022

Publikované: 27.06.2022 | Naposledy aktualizované 31.10.2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu  29. október 2022. 

Kandidátne listiny politických strán, politických hnutí a koalícií podľa volebných obvodov pre nominovanie členov okrskových a miestnych volebných komisií

Výsledky volieb

Zobrazte si podrobné výsledky spojených volieb 2022 (pdf, 157KB)

Zoznamy kandidátov

Zoznamy členov komisií pre TTSK

Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 začala 10. júna 2022 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 26. októbra 2022 o 23:59 h.

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil, doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. do 30. augusta 2022 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Kandidátnu listinu je potrebné doručiť v listinnej forme aj elektronickej forme (na elektronickom nosiči, napr. USB kľúč) v textovom editore.

Delegovanie člena a náhradníka do Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja a do obvodných volebných komisií:

  • do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja do 30. augusta 2022 - Delegovanie člena volebnej komisie samosprávneho kraja
  • do obvodnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode do 22. septembra 2022 - Delegovanie člena do obvodnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán môžete doručiť aj elektronicky na: volby@trnava-vuc.sk

Preberanie kandidátnych listín na Úrade TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

pondelok – piatok: od 9.00 hodiny – 11.00 hodiny, od 13.00 hodiny – 15.00 hodiny

30. augusta 2022: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny (upozorňujeme, že 29.08.2022 je štátny sviatok)

V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame nás vopred kontaktovať:

Zapisovateľka Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja:

JUDr. Zuzana Valentová

Email: zuzana.valentova@trnava-vuc.sk

Telefón: 033/5559 262

Koordinátor volieb za Trnavský samosprávny kraj:

Mgr. Ján Raclavský

Email: jan.raclavsky@trnava-vuc.sk

Telefón: 033/5559 254

Dôležité odkazy

InformáciaOdkaz
Informácie pre voliča https://www.minv.sk/?selfgov22-info10
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície https://www.minv.sk/?selfgov22-info20
Informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení voliebhttps://www.minv.sk/?volby-selfgov2
Informácie pre nezávislých kandidátov https://www.minv.sk/?selfgov22-info30
Volebná kampaň https://www.minv.sk/?selfgov22--kampan
Tlačivá a vzory https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory
Financovanie volieb https://www.minv.sk/?selfgov22-finance
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán https://www.minv.sk/?statnakomisia
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-181

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW