Aktuálne

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 20.12.2022

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-vyzvy-irop-po2-sc211-2021-78/

*

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-5-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/

*

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-74/

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC76-2022-98.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/index.html

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-irop-po7-sc72-2021-74/

*

Dovoľujem si Vás informovať, že  na webovej stránke bola zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku. Predmetná aktualizácia sa nachádza na webovej stránke ministerstva https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html

Metodické usmernenie je účinné od 15.08.2022

*

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na webovej stránke MIRRI  bol zverejnený dokument  Integrovaný regionálny operačný program, verzia 12.1  - Revízia IROP bola schválená EK dňa 4.7.2022

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovany-regionalny-operacny-program/integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020-verzia-12-1/

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webstránke MIRRI  - IROP boli zverejnené aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.  Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-2/

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-vyzvy-c-irop-po2-sc221-2021-67/

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webstránke MIRRI  - IROP bol  zverejnený dokument s názvom Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7 s prílohami. Predmetné usmernenie nadobudne účinnosť dňa 1.8.2022.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webovej stránke ministerstva bol zverejnený nový vzor Zmluvy o poskytnutí NFP (https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/zmluva-o-poskytnuti-nfp-vzor-cko/index.html)

*

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 18.5.2022 bola na webovom sídle MIRRI SR zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

*

Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR boli zverejnené tieto oznamy:
Oznam o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRR ISR bola zverejnená Výzva č.3/2022/PO7 na výber odborných hodnotiteľov.

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78.

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnený Oznam o zrušení platnosti Usmernenia RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.1

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

*

dovoľujem si Vás informovať, že dnes, t.j. 12.4.2022 bolo na webovom sídle MIRRI SR zverejnené OZNÁMENIE RO PRE IROP O AKTUÁLNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA PODPORU ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY A REGENERÁCIU VNÚTROBLOKOV SÍDLISK, KÓD VÝZVY: IROP-PO7-SC73-2021-87, STAV K 11.4.2022

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78 a nasledujúce oznamy:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2- SC211-2021-78, stav k 30.3.2022

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

*

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI boli zverejnené tieto oznamy:
Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76
a
Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 .

*

dovoľujem si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, STAV K 7.3.2022.

*

dovoľujem si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022
*

dovoľujem si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bola na webovom sídle IROP zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94.

*

Na webovom sídle MIRRI SR bolo zverejnené Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19.

*

Dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.0, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.03.2022.

*

Dňa 14.02.2022 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0. 

Príručka pre prijímateľa nadobúda účinnosť od 15.02.2022.

*

Dňa 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.*Dňa 11.8.2021 bola na webovom sídle RO pre IROP uverejnená Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 .

*

Dňa 10.8.2021 boli na webovom sídle RO pre IROP zverejnené často kladené otázky (FAQ) pre Výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.*Dňa 29.07.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

*

Dňa 19.07.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.

*

Upozorňujeme prijímateľov, že dňa 15.07.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP, verzia 1.6.

*

Dňa 28.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 12 750 000 EUR (zdroj EÚ) pre celý menej rozvinutý región, uzavretie prvého hodnotiaceho kola je stanovené na 30.08.2021. Súčasťou výzvy je i nová Príručka pre žiadateľa, verzia 4.1*Dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (pdf, 2.17 Mb, 51x), ktorá je zverejnená na webovom linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.

*

Dňa 16.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné informácie:
- Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, k 04.06.2021;
-
Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.*UPOZORNENIE!Upozorňujeme prijímateľov, že dňa 14.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 6.1. Táto príručka nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.06.2021 a je potrebné sa ňou riadiť.*Dňa 14.06.2021 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo (na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP) Výzvu na predkladanie ŽoNFP s názvom: „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom č.IROP-PO2-SC214-2021-71. Oprávnenými aktivitami tejto výzvy sú:

 • A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
 • B) vytváranie mobilných odberových miest,
 • C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.Oprávnenými žiadateľmi sú i obce a mestá.
*

Dňa 11.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č.5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).*Dňa. 4.6.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 5

*

Dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

*

Dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.
Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ), kde sa navyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia.*Dňa 25.05.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné výzvyna výber odborných hodnotiteľov:

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola dňa 17.5.2021 zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov. *Dňa 06.05.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.

*

Na webovom sídle RO pre IROP boli zverejnené Najčastejšie nedostatky, spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa, ktoré boli identifikované kontrolou tretích strán. Pre zníženie chybovosti v oblasti realizácie projektu či verejného obstarávania, odporúčame tieto zistenia (nedostatky) k nahliadnutiu a oboznámeniu sa s nimi.*Dňa 20.04.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja a RIÚS a UMR Košického kraja.

*

Dňa 14.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.Predmetom aktualizácie výzvy je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).*Dňa 13.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

*

Dňa. 30.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 4.

*

Upozorňujeme žiadateľov, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP (na webovom sídle SO pre IROP v časti - "Často kladené otázky") sú zverejnené Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.

*

Dňa 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

*

Dňa 23.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území UMR Žilinského kraja.

*

Dňa 23.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.

*

Dňa 12.03.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené viaceré oznamy a informácie:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2020-44 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;
 2. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44;
 3. Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja a RIÚS a UMR Košického kraja;
 4. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2020-60 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;
 5. Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60;
 6. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60;
 7. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;
 8. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59;
 9. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.
Všetky informácie nájdete priamo na webovom sídle RO pre IROP .

*Informujeme žiadateľov, že dnes (09.03.2021) bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8 mil. eur (zdroje EÚ), zapojenie území mestských funkčných oblastí, predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj napríklad zjednodušenie pravidiel pre vytváranie partnerstiev medzi žiadateľom a partnerom.

*

Informujeme všetkých žiadateľov, že na webovom sídle bol zverejnený "Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2021", verzia 3.*RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 6.0. Príručka je dostupná na webovom sídle MIRRI SR: https://www.mpsr.sk/prirucky-pre-prijimatela-verzia-6-0/1129-67-1129-16329/ a nadobúda účinnosť dnešným dňom, t.j.08.02.2021

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 2 (https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/)

*

Vážení žiadateľlia, dňa 29.01.2021 bola na webovom sídle RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

*

Vážení žiadateľlia, dňa 29.01.2021 bola na webovom sídle RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

*

Vážení žiadateľlia, dňa 29.01.2021 bola na webovom sídle RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

*

Informujeme žiadateľľov, že 26.01.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0. Predmetná príručka nadobudne platnosť dňa 27.01.2021.

*

Na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola dňa 2.12.2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59. K zmenám dochádza v kap. 1.1. Poskytovateľ, kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ), kap. 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP, v časti 2.7 - Podmienka poskytnutia príspevku č. 23 „Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi“ a v prílohe č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa, verzia 3.4“.

*

Oznamujeme Vám, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli dňa 20.11.2020 zverejnené nasledovné oznámenia a informácie:

A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020,

B) Informácia o termíne uzávierky 14. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17,

C) Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.

*

Oznamujeme prijímateľom, že dňa 28.10.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená „Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 4.1“

*

Vzhľadom na prechod niektorých kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, upozorňujeme žiadateľov a prijímateľov na zmenu riadiacej dokumentácie. Z toho titulu odporúčame dôslednejšie sledovať webové sídlo SO pre IROP TTSK a webové sídlo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (https://www.mirri.gov.sk/index.html).

Dňa 16.10.2020 nadobudla účinnosť zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 3.4 ako aj zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 5.3.
Dňa 21.10.2020 bol zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4.

*

Odbor SO pre IROP zverejnil v časti "Rada Partnerstva" novú prezentáciu s názvom "Stav implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trnavského kraja k 31.08.2020", ktorá ponúka aktuálne informácie v oblasti čerpania a celkovej implementácie projektov realizovaných z prostriedkov Európskej únie na území RIÚS TTSK.

*

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená prvá výzva vzťahujúca sa k pandémii Korronavírusu. Uvedený dokument sa nachádza na nasledovnom prelinku: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

*

Dňa 07.08.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 5.

*

Dňa 05.08.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

*

Dňa 13.07.2020 nadobudla účinnosť Príručka k procesu verejného obstarávania - zadávanie zákaziek od 18.04.2016 - Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 4.0 (ktorú nájdete na nasledovnom prelinku: https://www.mpsr.sk/prirucka-k-procesu-vo/1250-67-1250-10956/).

*

Dňa 23.07.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.07.2020
 2. Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

*

Dňa 23.07.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený strategický dokument Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 8.1

*

Dňa 08.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 5.1.

*

Dňa 07.07.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia príloh č. 1 a č.2 Metodického usmernenia č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.

*

Dňa 06.07.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená nová verzia Príručky pre žiadateľa IROP, a to verzia 3.3, ktorá bola aktualizovaná vo väzbe na novelizáciu zákono a záverov z certifikačného overovania.

*

Dňa 30.06.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznamy a aktualizácie:

 1. Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27
 2. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
 3. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48, podľa územnej príslušnosti k 29.05.2020
 4. Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

*

Dňa 10.06.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 4.

*

Dňa 29.05.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.

*

Od 01.06.2020 vstupuje do platnosti aktualizácia Usmernenia RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP, verzia 3.0. Predmetný dokument je zverejnený na stránke MPRV SR, v časti https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-c-13-k-vyhlaseniu-mimoriadnej-situacie-v-sr-v-suvislosti-so-znizenim-administrativnej-zataze-a-administrativnych-a-financnych-nakladov-ziadatelov-a-prijimatelov-pri-implementaci/**************5268/ .

*

Dňa 25.05.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie výziev na predkladanie ŽoNFP:

 1. Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
 2. Aktualizácia č.6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34

*

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020;
 2. Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17;
 3. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17;
 4. Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

*

Oznamujeme, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 3.

*

Dňa 28.04.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznamy a informácie:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020;
 2. Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17;
 3. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17;
*

Dňa 28.04.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia výzvy (tzv. cyklotrasy). Najnovšiu aktualizáciu nájdete na nasledovnom prelinku:

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

*

Vážení žiadatelia, dňa 27.04.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné informácie:

A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.04.2020;

B) Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

*

V mene riaditeľky odboru riadenia a koordinácie programov regionálneho rozvoja MPRV SR, si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 30.3.2020 vstupuje do platnosti Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP na stránke MPRV SR. Predmetný dokument bude zverejnený na stránke MPRV SR, v časti „Témy/Regionálny rozvoj/IROP Programové obdobie 2014-2020/Programové dokumenty/Metodické usmernenia RO pre IROP“.

*

Informujeme žiadateľov a prijímateľov, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach. (https://www.mpsr.sk/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-9-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/1197-67-1197-15280/)

*

Informujeme žiadateľov, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.2 (https://www.mpsr.sk/prirucka-pre-ziadatela-irop-verzia-3-2/1128-67-1128-15279/)

*

Informujeme, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné informácie:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020
 2. Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
*

Informujeme,že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

 1. Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
 2. Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí 44. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
*

Informujeme prijímateľov, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné oznamy a informácie:

 1. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47
 2. Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47
 3. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020
 4. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35
 5. Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
 6. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 02.02.2020
 7. Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
 8. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 14.02.2020
*

Dovoľujeme si informovať všetkých žiadateľov, že dnes 7.02.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznámenia a informácie:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020
 2. Informácia o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
 3. Oznam č. 4 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územia UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja.

*

Upozorňujeme žiadateľov, že 31.01.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

*

Informujeme žiadateľov, že 30.01.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27. Predmetom aktualizácie je úprava časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Oznam pre prijímateľov

27-11-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje prijímateľov na dodržiavanie Príručky pre prijímateľa, Kap. 6.4.1 Systém predfinancovania písm. B, Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania bod. Č. 1: „Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet“.

Zároveň žiada prijímateľov, aby za účelom akcelerácie čerpania v roku 2019 predkladali žiadosti o zúčtovanie predfinancovania bezodkladne po preplatení predfinancovania Riadiacim orgánom, aby mohli byť zaradené do poslednej tohtoročnej súhrnnej žiadosti o platbu na Certifikačný orgán 5. decembra 2019.

Indikatívny harmonogram výziev

informujeme žiadateľov, že dňa 7.11.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020.

Strategický dokument

Nová verzia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020", verzia 3.1, je dostupná v časti "IROP a RIÚS" v sekcii "SO pre IROP (PO 2014-2020).

Strategický dokument RIÚS a IÚS MFO TT 2014-2020

*

Aktualizácie výziev

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17,

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34,Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Aktualizácie výziev

Informujeme žiadateľov, že dnes t.j. 12.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48Informujeme žiadateľov, že v nadväznosti na platnosť Zákona č. 154/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka s o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z.z. boli na webovom sídle RO pre IROP zverejnené aktualizácie nasledovných výziev:

- Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

- Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

- Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

- Aktualizácia č. 10 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

- Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

- Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

- Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

*

Indikatívny harmonogram výziev

Informujeme žiadateľov, že 26.06.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW