EnglishHungarianSlovakUkrainian

Často kladené otázky

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 02.03.2022

Pre koho je vhodné duálne vzdelávanie ?

Duálne vzdelávanie je vhodné pre všetky odborné školy okrem gymnázií, škôl umeleckého priemyslu, stredných športových škôl a zdravotnícke školy. Odbornými školy sú aj obchodné akadémie, hotelové akadémie a priemyselné školy.


Majú duálni žiaci teoretickú výuku v škole?

Áno, duálni žiaci tak isto ako neduálni chodia na teoretické vyučovanie do školy.

Koľko hodín praxe majú duálni žiaci ?

Žiaci, ktorí praxujú u zamestnávateľa majú taký istý počet hodín praxe ako žiaci na praktickom vyučovaní na škole.

Majú duálni žiaci rovnaký rozvrh?

Áno, všetci žiaci majú rovnaký rozvrh.

Kedy poskytuje zamestnávateľ stravu?

Zamestnávateľ poskytne stravu žiakovi každý deň, kedy vykonáva prax na pracovisku zamestnávateľa.

Poskytuje zamestnávateľ pracovné oblečenie?

Áno, zamestnávateľ poskytuje pracovný odev tak, ako svojim zamestnancom.

V akej výške je stanovené štipendium od Trnavskej župy ?

Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy župné duálne štipendium vo výške 50 € mesačne v prvom ročníku a to od mesiaca uzatvorenia Učebnej zmluvy do konca prvého ročníka, max. 500 €.

Dostávajú duálni žiaci podnikové štipendium?

Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych dostávajú podnikové štipendium od zamestnávateľa aj od prvého ročníka. Výška štipendia závisí od dohody so zamestnávateľom, dochádzky, aktivity a študijných výsledkov.

Dostávajú žiaci aj inú odmenu ako štipendium ?

Áno, duálni žiaci dostávajú odmenu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť peniazmi). Minimálna odmena je polovica minimálnej hodinovej mzdy je výška 1,79 €/hodinu, maximálna odmena je do 3,58 €/hodinu ako aj štipendium od zamestnávateľa podľa učbnej zmluvy.

Majú žiaci nárok na motivačné štipendium?

Áno, ak žiaci študujú v nedostatkovom odbore a to bez ohľadu na to, či študujú duálne alebo nie. Motivačné štipendium je viazané na prospech žiaka a je vo výške od 23,99 € do 62,38 €. Motivačné štipendium vypláca škola.

Aké odbory sú nedostatkové ?

Aké nedotatkové odbory sú, si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.

Platia žiaci daň z príjmu?

Príjmy duálnych žiakov od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima stanoveného pre daný rok.

Je potrebné nahlasovať žiaka do sociálnej poisťovne alebo na daňový úrad ?

Nie duálnych žiakov netreba nahlasovať do ani do poisťovní ani na daňový úrad.

Kde nájdem potrebné dokumenty?

Vzor Učebnej zmluvy, podmienky finančného a hmotného zabezpečenia žiaka nájdete na: www.dualnysystem.sk a v dokumente Manuál pre žiaka, školu a zamestnávateľa.

Je povinnosť nastúpiť do pracovného pomeru u zamestnávateľa, kde žiak vykonával duálne vzdelávanie ?

Nie, žiak nie je povinný nastúpiť u zamestnávateľa, kde vykonával prax v SDV, a ani zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť žiakovi pracovné miesto.

Čo ak sa žiak rozhodne študovať na vysokej škole?

Absolvovanie duálneho vzdelávania nebráni žiakovi pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Kde nájdem zoznam zamestnávateľov a škôl, u ktorých sa dá študovať duálne ?

Zoznam nájdete v bočnom menu.

Čo ak žiak nestihne získať potvrdenie, že zamestnávateľ so žiakom počíta pre duálne vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky na strednú školu ?

Nevadí, ak bude žiak prijatý na strednú školu bude následne informovaný o možnosti.

Ako žiak získa ubytovanie zdarma od trnavskej župy ?

Žiak oznámi škole, že má zabezpečené ubytovanie na niektorom z 13 internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a následne oznámi správcovi internátu, že je duálny žiak.

Ako získa žiak župné duálne štipendium ?

Informuje sa u koordinátora duálneho vzdelávania na svoje škole, ale vypíše a zašle žiadosť o štipendium na TTSK.

Ktorý žiak získa župné duálne štipendium ?

O župné duálne štipendium si môžu požiadať len žiaci prvých ročníkov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu so zamestnávateľom. Ak bude žiadosť schválená, dostane žiak od trnavskej župy štipendium 50 € mesačne, maximálne 500 € počas prvého ročníka.

Ako žiak získa duálnu BUS kartu zdarma od trnavskej župy a na čo slúži ?

Duálna BUS karta je čipová karta, ktorá slúži na bezplatnú prepravu žiakov prímestskou dopravou v trnavskom kraji.

Ako funguje duálna BUS karta ?

PRAVIDLÁ používania Duálnej BUS karty / ďalej len „DBK“ /

 1. DBK slúži na bezplatnú prímestskú prepravu žiakov s uzatvorenou učebnou zmluvou v duálnom vzdelávaní pre celé územie Trnavského kraja. Nie je platná pri cestovaní MHD.
 2. Nárok na DBK majú žiaci, ktorí podpísali učebnú so zamestnávateľom od roku 2019/2020 a bude platná do konca štúdia.
 3. Platnosť DBK končí :
 1. ak žiak už nie je žiakom duálneho vzdelávania tzn. nemá platnú učebnú zmluvu,
 2. ak už nie je žiakom školy, ktorá BDK vydáva,
 3. dátumom 30.6. vrátane,
 1. DBK bude aktívna od dátumu prevzatia DBK až do 30.6. bez obmedzenia.
 2. Duálna BUS karta funguje ako čipová karta, po nastúpení do autobusu žiak oznámi vodičovi,

kam cestuje, ten zvolí tarifné pásmo a žiak priloží DBK. Bude vydaný lístok s nulovou

hodnotou.

 1. Stratu, krádež a znehodnotenie DBK žiak bezodkladne oznámi škole. Následne bude žiakovi

DBK zablokovaná a vydaná nová BDK.

 1. DBK je neprenosná, obsahuje meno, priezvisko ako aj fotografiu žiaka.
 2. Dopravcovia, ktorí akceptujú DBK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja  sú : ARRIVA

Trnava a.s., SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica s.r.o.

 1. Nefunkčnosť DBK je nutné oznámiť na +421 33 55 59 423 alebo info.dual@trnava-vuc.sk..
 2. Je zakázané vkladať na DBK hotovosť /tzv. dobíjať/, pri porušení zákazu bude znášať náklady   

             žiak /zákonný zástupca/  a vklad nebude vrátený!

Na akom mieste sa dá informovať o duálnom vzdelávaní ?

Duálne vzdelávanie koordinuje Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo na info.dual@trnava-vuc.sk, alebo na tel.č. 033/55 59 423.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram