Často kladené otázky

Publikované: 13.06.2022 | Naposledy aktualizované 13.06.2022
1. Akým spôsobom získam povolenie, resp. zrušenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie lekárskeho zariadenia?

1. Vyplnením žiadosti, podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba. Formulár nájdete na tomto odkaze.

2. Akým spôsobom získam povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti?

Vyplnením žiadosti, podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba. Formulár nájdete na tomto odkaze.

3. Kto je môj lekár?

3. Ak chcete zistiť, do ktorého zdravotného obvodu patríte, tak na stránke https://trnava-vuc.sk/pre-obcana/zdravotnictvo/lekari/ vyberte druh ambulancie a adresu. 

4. Kde nájdem lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok v kraji?

4. Rozdelenie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok podľa okresov nájdete na tomto odkaze.

5. Kde nájdem lekársku službu prvej pomoci?

5. Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby podľa okresov nájdete na tomto odkaze.

6. Aké sú zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti kraji?

6. V zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK je 21 zariadení sociálnych služieb. Ich zoznam nájdete na tomto odkaze.

7. Ako môžem požiadať o miesto v domove sociálnej starostlivosti?
7. Vyplnením žiadosti o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu. Formulár, ako aj podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby, nájdete na tejto webovej stránke.
8. Aké stredné školy a školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja?

8. TTSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 53 škôl a školských zariadení - 15 gymnázií, 2 stredné športové školy, 21 stredných odborných škôl, 4 stredné priemyselné školy, 5 obchodných akadémií, 1 hotelovú akadémiu, 1 jazykovú školu, 2 školské hospodárstva a 2 školy v prírode. Ich zoznam nájdete na tomto odkaze.

9. Ktoré kultúrne zariadenia patria do zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK?

9. TTSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 18 kultúrnych zariadení - 1 divadlo, 1 hvezdáreň s planetáriom, 2 galérie, 6 múzeí, 4 knižnice a 4 osvetové strediská. Ich zoznam nájdete na tomto odkaze.

10. Koľko kilometrov ciest ma váš kraj v správe?

10. TTSK Trnava má v správe 1 593,784 km ciest, z toho 535,480 km ciest II. triedy a 1 058,304 km ciest III. triedy. SÚC TTSK Trnava má v správe štvorpruhové vozovky v celkovej dĺžke 4,315 km a trojpruhové vozovky v celkovej dĺžke 1,620 km. Na ceste II/499 - Banka sa nachádza horský priechod Havran. Cesta II/425 Brodské vedie k hraničnému prechodu SR/ČR a cesta III/00238 Moravský sv. Ján k hraničnému prechodu SR/Rakúsko. 11. Kde sa môžem nahlásiť výtlky alebo neodhrnutú cestu? Problémy na cestách 2. 3. triedy môžete nahlásiť na stránke rozpočtovej organizácie TTSK – Správa a údržba ciest TTSK. http://www.spravaciest.sk

11. Na akú mesačnú odmenu majú nárok župan, vicežupani a poslanci župného zastupiteľstva?
11. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Predseda TTSK má priznaný plat v zmysle § 3 zákona č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja (ďalej len „zákon“). Predsedovi TTSK patrí v zmysle § 7 ods. 4 zákona aj mesačná paušálna náhrada v sume 4 % z jeho platu určeného podľa predchádzajúcej vety na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iné osobné výdavky súvisiace s vykonávaním svojej funkcie. Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Podpredsedovia TTSK, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, sú odmeňovaní v zmysle uznesenia č. 151/2018/08 z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja V. volebného obdobia. Podľa uvedeného uznesenia patrí s účinnosťou od 01.01.2019 podpredsedom TTSK, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, mesačná odmena vo výške 60% z platu predsedu TTSK vypočítaného podľa § 3 zákona. Podpredsedom TTSK, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, patrí v zmysle uznesenia č. 08/2017/02 z 2. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja V. volebného obdobia mesačná odmena vo výške stanovenej pre poslancov Zastupiteľstva TTSK. Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja V zmysle uznesenia č. 13/2017/02 z 2. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja V. volebného obdobia patria poslancom Zastupiteľstva TTSK nasledovné mesačné odmeny: - mesačná odmena vo výške 1,4 násobku minimálnej mzdy pre poslancov - členov Rady TTSK, - mesačná odmena vo výške 1,4 násobku minimálnej mzdy pre poslancov - predsedov komisií Zastupiteľstva TTSK, - mesačná odmena vo výške 1,25 násobku minimálnej mzdy pre poslancov - podpredsedov komisií Zastupiteľstva TTSK, - mesačná odmena vo výške 1,1 násobku minimálnej mzdy pre poslancov Zastupiteľstva TTSK, ktorí sú členmi komisií Zastupiteľstva TTSK, - mesačná odmena vo výške 1,1 násobku minimálnej mzdy pre poslancov Zastupiteľstva TTSK, ktorí nevykonávajú vyššie uvedené funkcie je. Pravidlá odmeňovania poslancov samosprávneho kraja okrem uvedeného uznesenia upravuje aj zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (§12 ods. 6 – 8).
12. Koľko poslancov má Zastupiteľstvo TTSK?
12. 40
13. Akým spôsobom môžem podať žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.?

13. Žiadosť možno podať písomne na adresu Trnavský samosprávny kraj, P.O. box 128, Starohájska 10, 91701 Trnava, ústne, faxom na číslo +421 33 555 91 15, elektronickou poštou na adresu urad.vuc@trnavavuc.sk alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť pomocou elektronického formulára je možné podať na tejto stránke. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

14. Akým spôsobom sa môžem uchádzať o dotácie?

14. Vyplnením elektronického formulára na tejto stránke.

15. Koľko obcí je v Trnavskom samosprávnom kraji?
15. 251
16, Koľko miest je Trnavskom samosprávnom kraji?
16. 17 – Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Galanta, Dunajská Streda, Leopoldov, Vrbové, Šaštín-Stráže, Holíč, Gbely, Sládkovičovo, Sereď, Šamorín, Veľký Meder, Gabčíkovo.
17. Kde nájdem informácie o verejnej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji?
Informácie o verejnej doprave môžete nájsť v sekcií "Odbor dopravnej obslužnosti"
18. Aké sú kompetencie a zásady činnosti Trnavského samosprávneho kraja?
Viac informácií o pôsobnosti, kompetenciách, financovaní, zásadách hospodárenia s majetkom nájdete v štatúte TTSK.
19. Kde nahlásim závadu na ceste v Trnavskom samosprávnom kraji?
Závady na ceste odstraňuje naša organizácia SÚC (Správa a údržba ciest). Možnosť nahlásiť závadu aj viac informácií o organizácií nájdete na tejto stránke.

Máte nápad, čo by sme mohli doplniť?

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
chevron-down
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW