Kompetencie a právomoci

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 10.03.2022

Postavenie hlavného kontrolóra, rozsah, pravidlá kontrolnej činnosti a jeho úlohy stanovuje zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení. Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo samosprávneho kraja na šesť rokov. Hlavný kontrolór riadi Útvar hlavného kontrolóra a zodpovedá za jeho činnosť.

Hlavná kontrolórka TTSK podľa citovanej normy plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontroluje príjmy a výdavky samosprávneho kraja,
 • kontroluje vybavovanie petícií a sťažností,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení, dodržiavanie interných predpisov a plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • kontroluje plnenie uznesení zastupiteľstva,
 • predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
 • predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja,
 • vykonáva kontroly na požiadanie zastupiteľstva,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu kraju zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach zastupiteľstva a rady samosprávneho kraja s hlasom poradným.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o samosprávnych krajoch podlieha:

 • úrad samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené samosprávnym krajom,
 • právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom samosprávneho kraja alebo ktorým bol majetok samosprávneho kraja prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW