Správa a údržba ciest

Publikované: 15.10.2021 | Naposledy aktualizované 09.03.2022

Vznikla dňom 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava, a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica. Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Od 1.1.1996 do 31.12.2003 organizácia pôsobila ako preddavková vnútorná organizačná jednotka štátnej rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest Bratislava - Správa a údržba Trnava, Správa a údržba Dunajská Streda a Správa a údržba Senica - a zabezpečovala správu a údržbu ciest I., II. a III. triedy a rýchlostnej komunikácie R1 vo vlastníctve štátu.

V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 3 oblasti a 12 obvodov (stredísk):

Oblasti SÚC TTSK:

 • Trnava
 • Dunajská Streda
 • Senica

Strediská SÚC TTSK:

 • Trnava
 • Dunajská Streda
 • Senica
 • Buková
 • Šamorín
 • Holíč
 • Červeník
 • Veľký Meder
 • Sekule
 • Piešťany
 • Sereď
 • Galanta

Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou, potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku, v Jablonici a v Dolnej Strede.

SÚC TTSK Trnava má v správe 1 587,961 km ciest, z toho 530,168 km ciest II. triedy a 1 057,793 km ciest III. triedy. SÚC TTSK Trnava má v správe štvorpruhové vozovky v celkovej dĺžke 4,315 km a trojpruhové vozovky v celkovej dĺžke 1,620 km. Na ceste II/499 - Banka sa nachádza horský priechod Havran. Cesta II/425 Brodské vedie k hraničnému prechodu SR/ČR a cesta III/00238 Moravský sv. Ján k hraničnému prechodu SR/Rakúsko.

Okrem údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja SÚC TTSK zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území TTSK na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest Bratislava v zmysle ustanovenia § 3, písm. f) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v celkovej dĺžke 267,375 km.

Kompetencie v oblasti ciest II. a III. triedy prešli zo štátu na TTSK v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 3d - vlastníctvo a správa pozemných komunikácií. Presná špecifikácia resp. vymedzenie kompetencií v zmysle tohto zákona (vr. vyhlášky č. 35/1984 nie sú určené). V zákonoch č. 446/2001Z.z. a 302/2001 Z. z. nie je špecifikovaný prechod kompetencií ciest II. a III. triedy.

V zmysle § 3d zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cesty II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené

Viac informácií o SÚC TTSK

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW