Riaditeľ úradu TTSK

Publikované: 27.04.2022 | Naposledy aktualizované 02.12.2022

Mgr. Peter Markovič

Riaditeľ úradu TTSK

riaditel.uradu@trnava-vuc.sk
033 5559 141

Riaditeľ úradu je vedúcim zamestnancom TTSK, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť predsedovi. Riaditeľa úradu menuje a odvoláva predseda. Riaditeľ úradu sa zúčastňuje zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným a Rady TTSK.

Riaditeľ úradu v rozsahu svojej pôsobnosti najmä:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť úradu a zodpovedá za plnenie jeho úloh
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí predsedu a zastupiteľstva
 • navrhuje predsedovi riešenie pracovnoprávnych záležitostí úradu
 • zvoláva porady vedenia úradu, e) vydáva interné predpisy, zásady riadenia úradu, príkazy týkajúce sa organizácie práce úradu a zabezpečuje a kontroluje ich plnenie
 • zabezpečuje jednotný postup organizačných útvarov a spoluprácu pri plnení úloh
 • dbá o materiálno-technické vybavenie úradu a o zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
 • zodpovedá za riadne vybavenie sťažností a petícií podaných na TTSK, patriacich do oblasti pôsobenia TTSK
 • zodpovedá za vytváranie podmienok pre dodržiavanie predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
 • riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich zamestnancov
 • zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných na rokovanie zastupiteľstva, Rady TTSK a komisií zastupiteľstva
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
 • plní iné úlohy podľa pokynov predsedu, platných právnych predpisov a interných predpisov úradu
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW