EnglishHungarianSlovakUkrainian

Kreatívne centrum Trnava

Publikované: 15.06.2022 | Naposledy aktualizované 15.06.2022

Cieľom projektu je vybudovanie kreatívneho centra s názvom Kreatívne centrum Trnava za účelom stimulovania podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Viac o Kreatívnom centre Trnava

Projekt má z časového hľadiska 3 hlavné aktivity, ktoré majú paralelný priebeh.

  • HA 1. Budovanie kreatívneho centra
  • HA 2. Poskytovanie služieb kreatívneho centra
  • HA 3. Emerging talents Hlavné aktivity doplnia Podporné aktivity projektu, ktoré zabezpečia implementáciu projektu a jeho informovanosť a komunikáciu.

Kreatívne centrum bude poskytovať svoje služby rôznorodým cieľovým skupinám ktoré sa budú môcť zapojiť do realizácie aktivít organizovaných KC – od fyzických osôb – nepodnikateľov, cez právnické osoby až po širokú verejnosť.

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Kód projektu: 302031ADF7

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj

Celková výška oprávnených výdavkov: 8 076 489,14 €

Výška finančnej podpory z EU: 7 672 664,68 €

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram