Podpora bývania učiteľov SŠ

Publikované: 28.04.2022 | Naposledy aktualizované 31.07.2023

Trnavský samosprávny kraj na svojom území dlhodobo zaznamenáva nedostatok pracovníkov vykonávajúcich všeobecne prospešné služby v prospech občanov kraja, a to predovšetkým učiteľov.

Priemerný vek pedagogických pracovníkov sa neustále zvyšuje a preto je potrebné prilákať mladých nadšených a motivovaných učiteľov a vytvoriť tak novú generáciu, ktorá nahradí tú súčasnú.

Za týmto účelom TTSK prijalo všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny s cieľom zlepšiť kvalitu výuky na stredných školách na území trnavskej župy.

Komu je príspevok určený?

Príspevok majú možnosť získať učitelia a majstri odbornej výchovy.

Aká je výška príspevku na bývanie?

Finančný príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 150€ mesačne.

Na čo je možné príspevok použiť?

Poskytnutú čiastku je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného, a pod.

Na aké obdobie je príspevok poskytnutý?

Učiteľom a majstrom odbornej výchovy je príspevok poskytovaný na obdobie jedného školského roka.

Kedy možno žiadať o príspevok na bývanie?

O príspevok je možné žiadať priebežne počas roka. Najneskôr do dvoch rokov od uzatvorenia pracovného pomeru so školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Ako požiadať o príspevok?

Pre poskytnutie príspevku na bývanie je potrebné elektronicky alebo poštou, resp. do podateľne Úradu TTSK, doručiť vyplnenú žiadosť spolu s povinnými prílohami.

Učitelia a majstri odbornej výchovy majú povinnosť spolu so žiadosťou predložiť aj nasledovné dokumenty:

  1. potvrdenie o uzatvorení pracovného pomeru so zamestnávateľom pre začínajúcich učiteľov, tj. učitelia a majstri odbornej výchovy maximálne 10 rokov od ukončenia štúdia v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
  2. list vlastníctva preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo zmluvu o nájme, zmluvu o podnájme alebo inú zmluvu oprávňujúcu prijímateľa na užívanie nehnuteľnosti resp. jej časti za účelom bývania. Vzor žiadosti, povinných príloh a potvrdení nájdete v dokumentoch nižšie.

Akým spôsobom sa tento príspevok žiadateľovi poskytuje?

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne, a to formou refundácie a na základe predloženého vyúčtovania.

Akou formou je potrebné príspevok vyúčtovať?

Vyúčtovanie sa predkladá prostredníctvom štandardizovaného formulára (ktorý nájdete nižšie v dokumentoch),  ktorého prílohou sú kópie dokladov preukazujúce použitie príspevku na úhradu nákladov spojených s bývaním.

Bližšie informácie, postup a podmienky poskytovania finančného príspevku na bývanie sú definované vo VZN TTSK č. 73/2021 o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny osôb z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja v znení jeho neskorších zmien.

 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW