Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 19.09.2023

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie protispoločenskej činnosti na TTSK - podanie podnetu

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie, a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať podnet?

Podnet môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK s počtom zamestnancov menej ako 50.

Kto vybavuje podnet?

Hlavný kontrolór TTSK.   

Ako sa podáva podnet?

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@trnava-vuc.sk,
  2. ústnym podaním; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie zodpovednú osobu
  3. písomne poštou zaslanou na adresu:

HLAVNÝ KONTROLÓR

Trnavský samosprávny kraj
P.O. BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,

Viac informácií o podaní podnetu

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja - LEN pre zamestnancov TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK s počtom zamestnancov menej ako 50!

Chcete nahlásiť korupciu pre projekty SO pre IROP alebo nahlásiť korupciu na antikorupčnú linku úradu vlády? Pozrite sa sem, aké máte možnosti nahlásenia korupcie.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram