Oddelenie dopravnej obslužnosti

Publikované: 18.10.2021 | Naposledy aktualizované 30.10.2023

Činnosť oddelenia dopravnej obslužnosti

 • udeľuje a odníma dopravné  licencie na pravidelnú autobusovú dopravu okrem mestskej dopravy, a vedie ich evidenciu,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy, okrem mestskej dopravy,
 • uzatvára s dopravcami pravidelnej osobnej autobusovej dopravy zmluvy o službách, okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,
 • ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy,
 • prerokováva návrhy cestovného poriadku a jeho zmien v železničnej doprave pred jeho zverejnením,
 • koordinuje cestovné poriadky medzi autobusovou dopravou a železničnou dopravou,
 • vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej dopravy,
 • rieši požiadavky zo strany zástupcov miest, obcí a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti,
 • vypracováva stanoviská k monitoringu periodík,
 • vypracováva stanoviská a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností a vnútornej kontroly.

V súčasnosti má TTSK uzatvorenú rámcovú zmluvu s tromi dopravcami zabezpečujúcimi služby vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava na území TTSK), konkrétne:

 • ARRIVA Trnava, a.s.
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s r.o.

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 08623/2023/ODO-6 v zmysle § 21a ods. písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení, konkrétne:

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram