Oddelenie dopravnej obslužnosti

Publikované: 18.10.2021 | Naposledy aktualizované 14.03.2024

Činnosť oddelenia dopravnej obslužnosti

 • udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave okrem mestskej autobusovej dopravy a vedie ich evidenciu,
 • vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu okrem osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy vykonávanej výlučne v územnom obvode obce,
 • schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy okrem mestskej autobusovej dopravy,
 • vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej železničnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
 • je regulačným orgánom podľa § 15 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 • je objednávateľom podľa § 21 ods. 4, zostavuje plán dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu a príspevok podľa § 30,
 • vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi,
 • určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom,
 • vydáva rozhodnutie podľa § 29 ods. 1písm.b),
 • vykonáva odborný dozor,
 • ukladá pokuty podľa § 40 a 41,ak ide o porušenie povinností v pravidelnej autobusovej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej autobusovej dopravy a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom.
 • koordinuje cestovné poriadky medzi autobusovou a železničnou dopravou
 • vypracováva pripomienky k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti cestnej dopravy
 • rieši požiadavky zo strany zástupcov miest, obcí a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti
 • vypracováva stanoviská a poskytuje súčinnosť pri vybavovaní sťažností a vnútornej kontroly

V súčasnosti má TTSK uzatvorenú rámcovú zmluvu s tromi dopravcami zabezpečujúcimi služby vo verejnom záujme (regionálna autobusová doprava na území TTSK), konkrétne:

 • ARRIVA Trnava, a.s.
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s r.o.

Oznámenie o začatí správneho konania č. k. 08623/2023/ODO-6 v zmysle § 21a ods. písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave v platnom znení, konkrétne:

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW