Výbor pre audit

Publikované: 08.03.2024 | Naposledy aktualizované 02.04.2024

Trnavský samosprávny kraj ako subjekt verejného záujmu je povinný mať  v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený Výbor  pre audit, ktorý:

a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie  integrity tohto procesu,

b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,

c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu,

d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,

e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom, pričom ak ide o obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčaní vymenovania štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,

f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,

g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

Aktuálnymi členmi Výboru pre audit pri TTSK sú:

Ing. Iveta Košovská , PhD.

Ing. Katarína Mrázová

Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW