Program Interreg V-A SK-CZ

Publikované: 04.06.2019 | Naposledy aktualizované 29.09.2022

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

 
Riadiaci orgán:             Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Národný orgán:            Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Certifikačný orgán:     Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Orgán auditu:                Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
Prioritné osi:   PO 1 Využívanie inovačného potenciálu,
                               PO 2 Kvalitné životné prostredie
                               PO 3 Rozvoj miestnych iniciatív
                               PO 4 Technická pomoc
 
Celková alokácia ERDF v rámci programu:
 

PO 1ŠC 1.19 915 341 EUR
 ŠC 1.24 506 973 EUR
PO 2ŠC 2.151 379 494 EUR
 ŠC 2.29 013 946 EUR
PO 3ŠC 3.19 915 342 EUR
PO 4ŠC 4.15 408 367 EUR


Obdobie oprávnenosti: 1. január 2014 – 31. december 2023
Oprávnené územie:
Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj
Cieľom programu:

Prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov
Finančný rámec: Rozpočet programu predstavuje viac ako 90 mil. EUR z prostriedkov ERDF
Výška dotácie bude max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

 
Tematické zameranie
1.1  Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
1.2  Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
2.1 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
2.2 Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
3.1 Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami
Fond malých projektov
Webové sídlo programu spolupráce: www.sk-cz.eu

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW