REWARD

Publikované: 03.06.2024 | Naposledy aktualizované 14.06.2024

UDRŽANIE A PRITIAHNUTIE ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

V znalostných ekonomikách zohrávajú znalosti, informácie a zručnosti významnú úlohu pri podpore investícií, podnikania a hospodárskeho rastu. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre povolania orientované na budúcnosť predstavuje špecifickú výzvu pre regióny, ktoré sú buď v priemyselnej transformácii, nachádzajú sa na periférii EÚ alebo v blízkosti svojich hlavných miest.

Základná informácia o projekte REWARD

Tlačová správa - Kick - off v Portugalsku

Aj keď výraz „znalostní pracovníci“ môže mať v literatúre rôzne významy, základnou myšlienkou je, že títo ľudia buď pracujú v sektoroch založených na vedomostiach, alebo majú špecifické zručnosti a kompetencie. Regionálne inovačné ekosystémy často čelia výzve vytvoriť a udržať si primeranú skupinu vysokokvalifikovaných pracovníkov.

V reakcii na globálne trendy, technologický rozvoj a objavenie nových foriem práce a životného štýlu musia tvorcovia politiky lepšie porozumieť fenoménu odlivu a získavaniu mozgov a prijať opatrenia v prospech komunít tým, že prispôsobia svoje politiky na rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie. Na tomto pozadí REWARD vytvára partnerstvo, ktoré zahŕňa dva prechodné regióny (Fínsko, Írsko) a šesť menej rozvinutých regiónov (Chorvátsko, Portugalsko, Taliansko, Slovensko, Poľsko, a Česko) vrátane jedného nového regiónu v programe Interreg Europe (TTSK).

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík regionálneho rozvoja v oblasti inteligentnejšej Európy, najmä zlepšiť nástroje politiky, teda vylepšiť regionálne politiky a programy na udržanie a pritiahnutie vedomostných pracovníkov a zručností pre regionálny rozvoj. Bude identifikovať, analyzovať, šíriť a prenášať osvedčené postupy medzi aktérmi regionálnej politiky v 4 oblastiach. Konkrétne ciele sú teda:

  • zefektívniť spoluprácu medzi univerzitami a priemyslom ako prostriedok na udržanie absolventov na existujúcich pracovných miestach
  • podporiť podnikanie a zvýšiť podporu podnikania pri vytváraní nových pracovných miest v ekonomike
  • zlepšiť intervencie, ktoré zvyšujú kvalitu života a podporovať regionálnu atraktívnosť
  • prispôsobiť sa novým formám práce (napr. digitálnym nomádom na diaľku prácu druhých
  • majiteľov domov)
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW