Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 30.06.2022

K hlavným činnostiam útvaru patrí zriaďovať, kontrolovať a metodicky usmerňovať zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,  ako aj zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby v týchto zariadeniach.

Útvar vypracúva, monitoruje a vyhodnocuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb, podieľa sa na tvorbe a vyhodnocovaní plnenia národných programov a stratégií v oblasti sociálnej starostlivosti.

Úlohou útvaru je tiež metodické riadenie a usmerňovanie poskytovateľov sociálnych služieb v pandemických a krízových situáciách.

Ďalšou z jeho činností je  manažment sociálnej pomoci v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku.

Organizačnou zložkou Oddelenia stratégie a manažmentu sociálnej pomoci je Referát posudkových činností.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW