Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 21.09.2022
 • zabezpečuje výkon správy škôl a školských zariadení v záujme sústavného zlepšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 • spracováva a pripravuje podklady k vydaniu zriaďovacích listín a ich dodatkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy alebo školského zariadenia, 
 • zabezpečuje priestory, materiálno-technické vybavenie a didaktickú techniku na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vykonáva kontrolu zameranú na materiálovo-technické vybavenie stredných škôl, 
 • v pôsobnosti odboru pripravuje podklady k tvorbe rozpočtu a k rozpisu finančných prostriedkov, 
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť zariadeniam školského stravovania, 
 • vykonáva kontrolu na zariadeniach školského stravovania a ubytovania zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania a ubytovania, 
 • zabezpečuje vytváranie podmienok pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne občanov v rámci celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania, 
 • vyjadruje sa k zmluvám o nájme školských budov, miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 
 • zabezpečuje metodickú, riadiacu činnosť, kontrolnú činnosť a úlohy pre školy a školské zariadenia, 
 • organizuje a tvorí výstupy zo zasadnutí Komisie školstva a mládeže TTSK, Územnej školskej rady TTSK, Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
 • aktualizuje s ročnou periodicitou regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce 
 • vykonáva kontrolnú činnosť vo vzťahu k školám v zriaďovateľskej pôsobnosti zameranú na vzdelávaciu činnosť, 
 • vykonáva meranie kvality škôl a vyhodnocuje ich činnosť. 
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW