Rada partnerstva TTSK a programové obdobie 2021-2027

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 12.10.2023

Rada partnerstva je stály kolektívny, koordinačný a rozhodovací orgán pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v území regiónu pre integrovaný územný rozvoj územia vyššieho územného celku, v danom prípade Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“).

Partnerstvo v zmysle platného štatútu sa ustanovuje na základe osobitného predpisu, v súlade s § 2 ods. 2 a § 7 zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 písm. g) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ako forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky, sociálny, územný a udržateľný rozvoj TTSK.

Rada partnerstva je nástrojom územnej spolupráce na území TTSK podľa § 2 písm. h) zákona č. 539/2008 Z. z.

Rada partnerstva predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu v Programe Slovensko v programovom období 2021 – 2027. Jej autonómnou súčasťou je Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja.

Radu partnerstva tvorí:

  • predseda,
  • komory.

Činnosť Rady partnerstva administruje technický sekretariát pre Radu partnerstva TTSK.

Rada partnerstva sa skladá z nasledujúcich komôr:

  • Komora regionálnej samosprávy,
  • Komora miestnej územnej samosprávy,
  • Komora štátnej správy,
  • Komora sociálno-ekonomických partnerov.

Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Rady partnerstva TTSK upravuje jej štatút a rokovací poriadok.

Kontaktná adresa v prípade otázok: radapartnerstva@trnava-vuc.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW