Oddelenie nakladania s majetkom

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 02.12.2022

Ing. Silvia Horňáková

vedúca oddelenia

telefón: 033 5559 327
e-mail: silvia.hornakova@trnava-vuc.sk

Oddelenie rieši majetkovo-právne vysporiadanie v areáloch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a upravených častí ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK. V kompetencii má aj riešenie žiadostí fyzických a právnických osôb o odpredaje a usporiadanie vlastníckych vzťahov.

Zabezpečuje delimitáciu pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky nachádzajúce sa pod stavbami vo vlastníctve TTSK, bezodplatný prevod pozemkov zahrnutých v územnom pláne z vlastníctva SR do vlastníctva TTSK.

Zabezpečuje stanoviská k prebytočnosti a neupotrebiteľnosti a iné stanoviská dotknutých orgánov potrebné pri predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve župy.

Vyhotovuje a eviduje kúpne zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, zámenné zmluvy nehnuteľného majetku TTSK, vyhotovuje a eviduje nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke pre objekty nezverené do správy OvZP. Rovnako vyhotovuje a eviduje zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zmluvy o zriadení vecných bremien.

Útvar vypracováva návrhy na zápis nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností a ostatných písomností súvisiacich s katastrom nehnuteľností v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, komunikuje s príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov.

Vypracováva odborné stanoviská k vykonaniu projektu pozemkových úprav, k registrom obnovenej evidencie pozemkov. Zabezpečuje agendu týkajúcu sa poistenia majetku TTSK.

Pripravuje podklady pre RaduZastupiteľstvoKomisiu hospodárenia a nakladania s majetkom a iné komisie, týkajúce sa prevodov nehnuteľného a hnuteľného majetku, nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku, zámeny nehnuteľného a hnuteľného majetku, výpožičky nehnuteľného a hnuteľného majetku, odňatie správy, zverenie do správy, k spôsobu prevodu a nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku (obchodná verejná súťaž, dražba, priamy predaj, nájom, výpožička, zámena), k likvidácii a spôsobe likvidácie hnuteľného a nehnuteľného majetku, k vyhlasovaniu a vyhodnoteniu dražieb, verejných obchodných súťaží na predaj, prenájom, výpožičku prebytočného a neupotrebiteľného majetku Úradu TTSK.

Oznamy Oddelenia nakladania s majetkom Úradu TTSK nájdete na elektronickej úradnej tabuli v sekcii "Majetok". 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW