Európsky dohovor o krajine

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 17.02.2022

Európsky dohovor o krajine (EDoK) bol podpísaný vo Florencii 20. októbra 2000. SR podpísala EDoK 30. mája 2005, jeho ratifikácia prebehla 9. augusta 2005. V SR vstúpil do platnosti 1. decembra 2005. Z toho vyplýva, že sa zaväzujeme k ochrane, plánovaniu a manažmentu našej krajiny. Trnavský samosprávny kraj sa v roku 2008 stal členom siete ENELC. ENELC je medzinárodná sieť miestnych a lokálnych autorít na podporu implementácie EDoK. Sieť ENELC ukončila svoju činnosť dňa 30. novembra 2015.

Európsky dohovor o krajine stanovuje opatrenia na ochranu, riadenia a plánovanie krajiny v celej Európe, s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj a vyrovnané a harmonické vzťahy medzi spoločenskými potrebami, ekonomickou činnosťou a životným prostredím. Spája záujmy ochrany prírody a ochranu kultúrnych hodnôt a pamiatkového fondu.

Integruje v sebe medzinárodné dohovory, ktorých pozornosť je venovaná prírodným, kultúrnym, historickým, ekologickým a spoločenským aspektom starostlivosti o krajinu. Navrhuje opatrenia na medzinárodnej aj národnej úrovni. Na národnej úrovni vyžaduje vytvorenie krajinných koncepcií, skvalitneniu vzťahov medzi miestnymi a štátnymi orgánmi správy územia a verejnosťou. Zdôrazňuje posilnenie starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov štátov Európy a individuálnych kvalít krajinného rázu.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje:

 • a) právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity;
 • b) zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení uvedených v článku 6;
 • c) zaviesť postupy pre účasť širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií podľa vyššie uvedeného písmena b;
 • d) integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií, ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu.


1.KAPITOLA – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 – Základné pojmy

Na účely tohto dohovoru:

 • a) "Krajina" znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov;
 • b) "Krajinná koncepcia" znamená vyjadrenie všeobecných zásad, stratégií a metodických usmernení kompetentnými orgánmi verejnej správy, ktoré umožňujú prijatie špecifických opatrení zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny;
 • c) "Cieľová kvalita krajiny" znamená prianie a požiadavky verejnosti týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny v ktorej žije, formulované pre danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy;
 • d) "Ochrana krajiny" znamená činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo ľudskej aktivity;
 • e) "Manažment krajiny" znamená činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi;
 • f )"Krajinné plánovanie" znamená cieľavedomé činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.
   

Článok 2 - Rozsah

S výhradou ustanovení uvedených v článku 15 sa tento dohovor dotýka celého územia zmluvných strán a zahŕňa prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti, plochy pevniny, vnútrozemské vodné plochy a morské oblasti. Týka sa typov krajiny, ktoré môžu byť považované za pozoruhodné, ale aj typov krajiny všedných alebo narušených.
 

Článok 3 - Ciele

Cieľom tohto dohovoru je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW