SO pre IROP

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 05.12.2022

Odbor poskytuje poradenstvo pri príprave projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Realizuje prijímanie a registráciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z územia Trnavského samosprávneho kraja. Administratívne overuje, odborne hodnotí a vyberá žiadosti o NFP a s tým súvisiace administratívne úkony.

Zabezpečuje implementáciu projektov v území, monitoruje projekty a ich udržateľnosť, vykonáva ich administratívnu a finančnú kontrolu.

Odbor poskytuje konzultácie žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania a vykonáva jeho kontrolu.

OZNAM o zmene miesta výkonu

Oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 sa mení miesto výkonu práce Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.
V prípade záujmu o konzultácie nás nájdete na novej adrese, a to: Študentská 3579/16, 917 01 Trnava (na 2. poschodí).

Korešpondenčná adresa pre zasielanie pošty však zostáva nezmenená:
Trnavský samosprávny kraj
SO pre IROP
Starohájska 10
917 01 Trnava

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Dňa 10.02.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 23 a § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

K plneniu delegovaných úloh vytvoril Trnavský samosprávny kraj vo svojej organizačnej štruktúre Odbor SO pre IROP. Tento odbor spadá priamo do pôsobnosti predsedu TTSK, čím sa zabezpečí oddelenie výkonu úloh TTSK ako poskytovateľa od úloh TTSK ako prijímateľa.

Oddelenie implementácie projektov: 033/5559710, 5559711, 5559712
Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania: 033/5559720, 5559722

Kontakt na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikovo 15
811 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 232/2014 zo dňa 14.05.2014 bol Trnavský samosprávny kraj určený ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP").

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW