SMART stratégia

Publikované: 03.03.2023 | Naposledy aktualizované 06.03.2023

Oznam o verejnom prerokovaní

Dňa 16. marca 2023 o 10.00 hod. sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Na stretnutí bude odprezentovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu z pohľadu vplyvov na životné prostredie (SEA).

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý definuje súbory opatrení dotýkajúcich sa jednotlivých verejných politík a jeho potreba je opodstatnená z pohľadu udržateľného rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zásadnou podmienkou zvyšujúcej sa kvality života obyvateľov.

SMART stratégia je dôležitá z pohľadu narastajúcej globalizácie, klimatických zmien, pohybu kapitálu, zahraničných investícií, dynamicky rastúcej miery digitalizácie, potreby inovácií, či aktuálnych výziev v oblasti energetiky.

Realizáciou stratégie sa predpokladá zvýšenie kvality životného prostredia, a tiež podmienok na inteligentný a všestranný rozvoj samosprávneho kraja. Pomáha pri nasadzovaní úprav v jednotlivých verejných politikách, ako aj pri ich efektívnom vytváraní a poskytovaní, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zvýšenej kvalite života samotných obyvateľov v regióne, teda odberateľov služieb. Obsahuje opatrenia smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti Trnavského samosprávneho kraja v európskom kontexte. Uplatňuje také princípy udržateľného SMART, ktoré sú založené na technologických a sociálnych inováciách za účelom zlepšenia kvality života občanov v regióne, zvýšenia atraktívnosti regiónu, ako aj napĺňania potrieb podnikateľov. SMART politiky neznamenajú iba účelové zavádzanie moderných technológií, ale aj prepojenie pre región vhodných technologických riešení, dobrej praxe a moderných technologických a sociálnych trendov, zvyšujúcich kvalitu života v danom regióne.

Súčasťou strategického dokumentu sú definované aktivity, ktoré implementovaním zabezpečia ďalšie napredovanie kraja v oblasti inteligentnej agendy. Aktivity strategického charakteru sú rozvrhnuté do časového harmonogramu prostredníctvom naplánovania finančných investícií podľa rokov, oblastí rozvoja a spôsobov hodnotenia.

Viac informácií je dostupných tu.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW