Kongresová miestnosť, Úrad Trnavského samosprávneho kraja Starohájska 10, 917 01 Trnava

Jarná škola cyklodopravy

V spolupráci s:

O škole dopravy

Všetko čo potrebujete vedieť
Vážení zástupcovia samospráv, milí účastníci Jesennej školy cyklodopravy.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja pripravil pokračovanie vzdelávacej  aktivity, ktorej ste sa zúčastnili na jeseň. V  spolupráci s mimovládnymi organizáciami a akademickým sektorom pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR sme pre Vás pripravili Jarnú školu cyklodopravy, ktorá sa bude venovať konkrétnejším témam.

Po úspešnom vzdelávacom programe Jesenná škola cyklodopravy tu máme pokračovanie, ktoré sa bude venovať konkrétnejším témam.

Jarná škola  škola cyklodopravy v štyroch blokoch  priblíži pracovníkom samospráv témy ako  verejný priestor pre všetkých, spôsoby využitia dát pre lepšie pochopenie a plánovanie cyklistickej dopravy, priateľské a bezpečné školské ulice, doplnková infraštruktúra, využívanie potenciálu škôl, podnikateľskej sféry a neziskového sektora pre samosprávy. Ak sme Vás zaujali, tento vzdelávací cyklus je určený práve pre Vás
Bloky jednotlivých prednášok budú prebiehať v Kongresovej miestnosti  Úradu Trnavského samosprávneho kraja,  Starohájska 10, 917 Trnava, v dňoch 29.03.2023, 05.04.2023, 19.04.2023, 03.05.20232,vždy od pol desiatej (9.30 hod) do cca 14,00 hod. 

Prednášať v jednotlivých blokoch  budú opäť najväčší odborníci z jednotlivých oblastí, ako Petra Marko,  (SK/UK), Marko&Placemakers, architektka s 15-ročnou praxou v Londýne, Zora Pauliniová - konzultantka pre verejné priestory, odborníci zo Slovenskej technickej univerzity, Mesta Trnava,  Bolt Slovakia, X-Bionic,  Ministerstva dopravy, Cyklokoalície a mnohí ďalší...
Účasť na Jarnej škole cyklodopravy je opäť bezplatná a určená predovšetkým pre pracovníkov verejnej správy, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility, projektových manažérov a komunikačné oddelenia. Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 27.03.2023 v prihlasovací formulár
Záujemcom zo strany samospráv odporúčame na vzdelávanie prihlásiť len jedného účastníka z dôvodu obmedzenej kapacity. V prípade naplnenia kapacity účastníkov si organizátor vyhradzuje právo ukončenia registrácie pred uvedeným termínom a tiež určenia poradia prihlásených účastníkov.
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Vy osobne, oslovte Vašich kolegov, ktorí sú priamo kompetentní a zodpovední za plánovanie a rozvoj vo Vašom meste/obci.

Harmonogram

1. Základné princípy - 12.10.2022 

1

Jozef Viskupič - župan TTSK

Otvorenie

2

Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Príhovor

3

Ján Roháč   

Potenciál rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku

4

Dan Kollár

Situácia na Slovensku, čo nás čaká? Financie a legislatíva

5

 Vladimír Tóth

Ako rozmýšľať nad opatreniami v zmysle výsledku, komplexná mobilita

6

Milan Ondrovič

Aplikovanie princípov v praxi - mesto Malacky
2. Infraštruktúra I. - 19.10.2022

1

Peter Netri

Ako na dobrú cyklodopravnú infraštruktúru - dizajnové princípy

2

Michal Ďurta 

Bezpečnosť a komfort cyklistickej dopravy (konfliktné body, dánsky model)

3

Marek Zahradník 

Manuál upokojovania dopravy

4

Andrej Jáchim

Od stratégie a zadefinovania vízie miest a obcí až po realizáciu konkrétnych stavieb cyklotrás
3. Infraštruktúra II. - 2.11.2022

1

Martin Birstein

Vysvetlenie legislatívnych podmienok - vyhláška, zákon-možnosti v rozvoji cyklodopravy

2

Daniel Volár

Princípy a používanie dopravného značenia

3

Adolf Jebavý

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry od A po Z

4

Peter Rozsár

Dopravné riešenia v praxi (komentovaná cykloexkurzia v Meste Trnava)
4. Komunikácia, osveta, kampane - 16.11.2022

1

Roman Meliška

Ako predať cyklistickú dopravu

2

Andrea Štulajterová

Kampane ako efektívny nástroj - ETM, DPNB

3

Martin Hlásny

Do školy na bicykli

4

Tomáš Peciar

Čo sa môže v kampaniach naučiť verejná správa?

5

Jitka Vrtalová

10 doporučení pro chytré politiky
Záujemcom zo strany samospráv odporúčame na vzdelávanie prihlásiť jedného účastníka z dôvodu obmedzenej kapacity. V prípade naplnenia kapacity účastníkov, si organizátor vyhradzuje právo uzatvorenia registrácie pred uvedeným termínom.

Prednášajúci

Ondrej Horváth

Ondrej Horváth s 20-ročnými skúsenosťami v oblasti architektúry a územného plánovania plánovania tvoril súčasť tímu popredných architektonických kancelárií (Siebert+Talaš, Bogár Králik Urban, SPDe). Od roku 2010 je nezávislým architektom. V minulosti pracoval v uznávaných architektonických štúdiách v USA (CJMW, Bromley – Caldari) a Írsku (Fitzpatrick&Mays of Dublin). Je spoluzakladateľom ateliéru architektúry an!arch so sídlom v Trnavskom kraji. Od roku 2020 pracuje ako vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava.

Petra Marko

Petra Marko je architektka a urbanistka s 15-ročnou praxou v Londýne kde spoluzaložila ateliérMarko&Placemakers. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitáciepomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestskej regenerácie. Je spoluautorkouocenenej strategickej vízie VeloCity Placemaking, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rastdedín a rurálnych oblastí; bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National InfrastructureCommission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry; a na London School ofArchitecture viedla výskumné think-tanky k témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility. NaSlovensku sa podieľala na viacerých projektoch vrátane strategickej vízie pre obec Bernolákovo apilotnej štúdie Obchodnej ulice v Bratislave. V spolupráci s vizuálnym štúdiom Milk sa momentálnevenuje aj téme identity miest a tvorbe živých komunít cez dočasné intervencie. Ako hosťujúcipedagóg na VŠVU v Bratislave vedie základy výskumu a experiemntálnej tvorby.

Zora Pauliniová

Zora Pauliniová kombinuje svoju rolu architektky a facilitátorky pri rozvoji mesta Bratislava či iných miest. V súčasnosti pracuje pre bratislavskú samosprávu, kde sa podieľala na príprave strategických dokumentov (Manifest verejných priestorov, Manuál participácie, Plán Bratislava 2030). Zapojená je aj do tvorby Akčného plánu pre udržateľnú energetiku a klímu (SECAP).

Spolupracovala na príprave a vedení väčších i menších participačných procesov (Urbanistická štúdia Petržalka, Revitalizácia Krížnej ulice, iné...). Je členkou Cyklokoalície a počas roka ju môžete stretnúť na bicykli v uliciach Bratislavy, kde fotograficky dokumentuje verejné priestory a mobilitu v nich. Je spoluautorkou viacerých kníh o participácii či o verejných priestoroch, napríklad „Občianska participácia“, „Verejné priestory“, „Manuál verejných priestranstiev mesta Prešov“ a iné.

Zora Pauliniová sa vo svojej prezentácii zameria na to, ako využiť zapojenie verejnosti pri navrhovaní miest a verejných priestorov tak, aby mesto počúvalo širšiu i odbornú verejnosť a dosiahlo kvalitnejšie a ľuďom priateľskejšie výstupy. Svoje skúsenosti bude prezentovať na príkladoch projektov v Bratislave či iných mestách.

Pavol Smutný

Od roku 2020 pracuje v kancelárii štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ, kde má na starosti prípravu a riadenie projektov zameraných na rozvoj pohybových a športových aktivít žiakov na školách. Podieľa sa na príprave strategických dokumentov MŠVVaŠ, ktoré sa dotýkajú oblasti pohybu a zdravia. Absolvent FTVŠ UK, spoluzakladateľ portálu Telocvikari.sk a dlhoročný organizátor športových aktivít pre deti a mládež.

Daniela Sekáčová

Daniela Sekáčová má korene na Slovensku, ale už 25 rokov žije v Belgicku. Vďaka dlhoročnej praxi vo flámskych firmách je odborníčkou v oblasti zahraničného obchodu, osobitne s regiónom strednej a východnej Európy. Pracuje pre medzinárodne pôsobiacu spoločnosť Verhofsté group s výrobou v Belgicku a na Slovensku. Firma sa špecializuje na výrobu oceĺových konštrukcií, cyklostojanov a cykloprístreškov.

Karolína Klímová

Vyštudovala odbor geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě UK so špecializáciozu na krajinnú ekológiu. Krátko pôsobila v Agentúre ochrany prírody a krajiny ČR, neskôr se v rámci dobrovolníckej činnosti venovala predškolskému vzdelávániu a ekologickej výchove. Na odbore dopravy MHMP pôsobí päť rokov, zameriava sa na rozvoj pešej dopravy, odstraňovanie bariér vo verejnom prostore a propagáciu udržateľnej mobility.

Ivana Némethová

Ivana Némethová z Metropolitného inštitútu Bratislavy je architektkou a členkou združenia Znepokojené matky - iniciatívy matiek, upozorňujúca na klimatickú krízu a stratu biodiverzity, ktoré ohrozujú budúcnosť našich detí.

Vlasta Vajdová

Vlasta Vajdová je učiteľkou a školskou koordinátorkou kampane Do školy na bicykli na ZŠ Borský Mikuláš. Aj vďaka jej angažovanosti a kreativite patrí škola v Borskom Mikuláši medzi každoročných lídrov kampane. Pravidelne zaplnené cyklostojany pri miestnej škole hovoria jasnou rečou.

Dan Kollár

Dan Kollár sa udržateľnou mobilitou zaoberá viac ako 10 rokov. Profesne sa tejto téme naplno venuje od roku 2018, v súčasnosti ako prezident Cyklokoalície. Zameriava sa najmä na ovplyvňovanie národných politík v oblasti dopravy a radí mestám, ako urobiť svoje ulice lepšími. V minulosti pracoval aj v oblasti mestskej logistiky, bol členom pracovnej skupiny pre tvorbu Národnej stratégie bezpečnosti cestnej premávky či dopravnej komisie MČ Bratislava-Ružinov, je členom komisie monitorovacieho výboru Operačného programu Slovensko. Prednášal na mnohých významných medzinárodných konferenciách o cyklodoprave ako Velo-city či Winter Cycling Congress a Slovensko zastupuje v European Cyclists’ Federation.

Katarína Smatanová

Katarína Smatanová pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študovala architektúru na Politecnico di Milano a plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University so zameraním na otázky udržateľného rozvoja sídel. V súčasnosti sa jej výskum zameriava na otázky súvisiace so sociálnou udržateľnosťou a miestnymi identitami v mestskom plánovaní. Zúčastnila sa na medzinárodných výskumných projektoch (napr. DANube Urban Brand, Slovakaid), zároveň pôsobí ako národná expertka Slovenskej republiky v oblasti trvalo udržateľného regionálneho rozvoja.

Michal Ďurta

Michal je projektant a konzultant cyklistickej infraštruktúry. Má za sebou 5 rokov v Dánsku, kde vyštudoval civil engineering so špecializáciou na cestnú infraštruktúru. Momentálne pokračuje v štúdiu pod zastrešením Európskeho inštitútu technológií a inovácií program s názvom Urban Mobility, na Kráľovskej technickej univerzite v Štokholme a Helsinskej technickej univerzite.

Roland Németh

Roland vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení magisterského štúdia v roku 2021 spolupracoval s Cyklokoalíciou, v súčasnosti pracuje na úseku cyklokoordinátorky Trnavského samosprávneho kraja. Tému cyklistická doprava začal riešiť vo svojej záverečnej práci, za ktorú mu bola udelená Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu. Konkrétne sa venoval novým možnostiam monitorovania a zhodnotenia časopriestorovej mobility cyklistov, pričom hlavnú pozornosť sústredil na potenciálne využitie lokalizačných údajov zdieľaných bicyklov v oblasti rozvoja udržateľnej dopravy.

Pavol Koprda

Pavol je štatutárom neziskovej organizácie P-Mat, ktorá sa venuje práci s mládežou so záujmom o matematiku a fyziku. Študoval ekonomickú a finančnú matematiku na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr sa tri roky venoval finančníctvu. Dlhodobo sa zaujíma o témy vzdelávania, venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a zážitkovej pedagogike. Spoluorganizoval zhromaždenia Za slušné Slovensko v Trnave, počas prvej vlny pandémie inicioval a viedol projekt Učím sa doma, v rámci ktorého vydali približne 50 vzdelávacích článkov. Okrem toho sa venuje práci s dátami a ich zrozumiteľnej komunikácii voči verejnosti. Počas pandémie napísal množstvo textov ku Covid-19 z dátového pohľadu.

Vladimír Tóth

Vladimír Tóth je s prestávkou od roku 2014 hlavným štátnym radcom na Ministerstve dopravy a výstavby SR a je zodpovedný za stratégiu pri implementácii princípov udržateľnej mobility a podpory verejnej osobnej dopravy. Okrem toho sa venuje priestorovému modelovaniu, vizualizácii dát, kartografii a grafike. V minulosti pracoval ako šéf analytického útvaru v Dopravnom podniku Bratislava, a. s. a ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. Príležitostne sa venuje občianskému aktivizmu a v minulosti vypracoval koncepciu dopravného upokojovania lokality v ktorej žije.

Andrea Štulajterová

Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB). Projektová manažérka a národná koordinátorka kampaní Európsky týždeň mobility a Do práce na bicykli.

Marek Zahradník

Marek je členom Cyklokoalície, kde sa podieľal na vypracovaní Manuálu upokojovania dopravy – encyklopédie možností spomaľovania dopravy a ich aplikácie v konkrétnych situáciách. Okrem toho pracuje v urbanistickom ateliéri zameranom na tvorbu trvalo udržateľného prostredia. Vyštudoval architektúru na University of Leuven.

Peter Rozsár

Vyštudovaný regionálny geograf Peter sa cyklodoprave venuje v rôznej podobe od roku 2011, kedy bol pri zrode Cyklokoalície, v ktorej neskôr pôsobil aj profesne. Pracoval tiež na Ministerstve dopravy a výstavby SR či na Bratislavskom samosprávnom kraji, aktuálne pôsobí Mestskom úrade v Trnave, kde sa venuje rozvoju udržateľných foriem dopravy, predovšetkým nemotorovej dopravy.

Miloslav Jurík

Je predsedom Smart Cities Klubu - originálnej neformálnej platformy, ktorá slúži na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Miloslav sa venuje problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, téme udržateľnej mobility, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov. Spoluorganizoval 5 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities. So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS a v posledných rokoch v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby verejných priestorov. Spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti tvorby Smart Cities doma aj v zahraničí - najmä v Škandinávii a Holandsku.

Mgr. Rastislav Cákoci, PhD

Rastislav Cákoci je vedeckým pracovníkom na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov na PriF UK. Hlavnou líniou jeho vedecko-výskumného zamerania je turizmus, ktorý poskytuje rozvojový impulz pre región, avšak prináša so sebou aj riziká s dopadom na životné prostredie či spoločnosť - a aj z tohto dôvodu je atraktívny z pohľadu regionálneho geografa. Ďalšou vedecko-výskumnou tému je udržateľný rozvoj, ktorému sa venuje hlavne prostredníctvom vedenia záverečných prác. Najväčší dôraz kladie na rozvoj a dopad nemotorizovanej dopravy.

Peter Netri

10 rokov radí a navrhuje riešenia udržateľnej mobility. V súčasnosti ako zamestnanec hlavného mesta pomáha rôznym útvarom mesta ako dopravný konzultant. Navrhuje opatrenia pre zvýšenie podielu udržateľnej dopravy v rámci deľby prepravnej práce. Silne inšpirovaný Holandskom je tvorcom nápadov ako redizajnovať ulice na Slovensku pre ľudí a s prioritou udržateľnej dopravy. Pomáha pri navrhovaní a implementácií vyhradených pruhov pre verejnú dopravu. V Bratislave navrhuje sieť cyklotrás novej generácie. Je spoluautorom regulácie parkovania v Bratislave. Zapája sa do legislatívnych procesov v oblasti dopravy. V minulosti bol vo vedení OZ Cyklokoalícia. Podniká v oblasti riešení pre parkovanie bicyklov pod značkou BicyPark.
a ďalší ....

Máte na nás otázku?

Neváhajte nás kontaktovať

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW