Odbor zdravotníctva

Publikované: 28.10.2021 | Naposledy aktualizované 18.10.2022

PhDr. Lucia Šmidovičová PhD., MPH

riaditeľka odboru

telefón: 033 / 555 9499 a 033 / 555 9492

e-mail: zdravotnictvo@trnava-vuc.sk

Aktuality a informácie

O odbore zdravotníctva

 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti zdravotnej starostlivosti na základe platnej legislatívy, 
 • vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, vykonáva zmeny povolení, ich dočasné pozastavenie alebo zrušenie, 
 • schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
 • určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamu obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov, 
 • preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi, 
 • vykonáva dozor nad plnením povinností držiteľov povolení, 
 • vydáva rozhodnutia o uložení pokuty poskytovateľom ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti za porušenie povinnosti držiteľa povolenia, 
 • určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
 • zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, 
 • vystavuje pas pre mŕtvolu, 
 • zbavuje povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, 
 • schvaľuje zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačnej prípravy, 
 • potvrdzuje platnosť povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za účelom právne použiteľného dokumentu v zahraničí, 
 • kontroluje zoznamy a cenníky zdravotných výkonov a služieb, 
 • eviduje a kontroluje nahlasovanie neprítomnosti v zdravotníckych zariadeniach v kraji, 
 • schvaľuje rozpisy zabezpečenia poskytovania pevných ambulantných pohotovostných služieb a zverejňuje ich na webovom sídle kraja, 
 • zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil, 
 • vypracováva návrhy, koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti, pripravuje stratégiu rozvoja zdravotníctva a zdravotnú politiku, 
 • koordinuje a usmerňuje činnosť zdravotníckych zariadení na území kraja, 
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku zdravotníckych zariadení a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území samosprávneho kraja, 
 • pripravuje podklady na rokovanie do komisie zdravotníctva a do zastupiteľstva, 
 • zabezpečuje vedenie registra zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja, 
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa problematiky ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, laborantov, asistentov, technikov a iných zdravotníckych pracovníkov, 
 • určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, 
 • zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva, 
 • spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a orgánmi štátnej správy pri príprave a riadení kraja v období mimoriadnych a krízových situácií a v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového stavu pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu, 
 • zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, pripravuje a riadi zasadnutia etickej komisie, 
 • spolupracuje so stavovskými a profesiovými organizáciami v zdravotníctve, krajskými odborníkmi pre jednotlivé medicínske odbory, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky a pod., 
 • pripravuje analýzy a podklady za účelom rozvoja a prípravy legislatívy ako aj strategických dokumentov v kraji a v rezorte, 
 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti lekárenskej starostlivosti na základe platnej legislatívy, 
 • vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti lekárenskej starostlivosti, vykonáva zmeny povolení, ich dočasné pozastavenie alebo zrušenie, 
 • vykonáva dozor nad plnením povinností držiteľov povolení, 
 • rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie, 
 • schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 
 • organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejných lekárňach, schvaľuje pohotovostné služby a zverejňuje ich na webovom sídle kraja, 
 • pripravuje stratégiu poskytovania lekárenskej starostlivosti, 
 • zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu alebo z prevádzky, 
 • zabezpečuje informovanosť o stratách a odcudzení pečiatok a o falšovaní lekárskych predpisov, 
 • overuje zdravotnícke zariadenie, ktorému bolo vydané povolenie TTSK pre účely apostilácie a superlegalizácie, 
 • kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území, spracúva sumarizáciu omamných a psychotropných látok všetkých lekární v kraji pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR, 
 • pri výkone svojej činnosti spolupracuje s ďalšími inštitúciami najmä Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Slovenskou lekárnickou komorou, krajským odborníkom pre lekárenstvo a pod 
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia a výzvy týkajúce sa poskytovania dotácií v rámci programu „Rozvoj a podpora zdravotníctva“, 
 • poskytuje potrebnú súčinnosť a podporu pri vykonávaní činnosti spoločnosti Zdravá župa s.r.o., 
 • samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja, farmaceuta samosprávneho kraja a sestru samosprávneho kraja; farmaceut plní úlohy na úseku humánnej farmácie; 
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW