Technická pomoc

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 05.06.2023

Trnavský samosprávny kraj v rámci IROP - Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc a Prioritnej osi č. 8 Technická pomoc – REACT-EÚ  uskutočňuje projekty, ktoré sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektmi sú refundované náklady spojené s výkonom činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP v Trnavskom samosprávnom kraji (ďalej len „SO pre IROP TTSK“) ako orgánu zapojeného do implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly operačného programu v rozsahu kompetencií delegovaných Riadiacim orgánom pre IROP. Projektmi sa realizujú aktivity pre personálne zabezpečenie efektívnej implementácie špecifických cieľov IROP v TTSK.

V súvislosti s implementáciou programového obdobia 2021 – 2027 sú samostatným projektom v rámci Prioritnej osi č. 8 Technická pomoc – REACT-EÚ  realizované aktivity  a refundované náklady spojené s personálnym zabezpečením činnosti Technického sekretariátu Rady partnerstva TTSK.  

Realizáciou projektov sa vytvára predpoklad pre stabilizáciu administratívnych kapacít a udržateľnosť štruktúry zapojenej do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a programovom období 2021 - 2027.

Cieľ projektov:

Realizácia oprávnených aktivít v oblasti podpory administratívnych kapacít SO pre IROP TTSK a Technického sekretariátu Rady partnerstva TTSK pre efektívnu implementáciu operačných programov, v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Výkon činnosti SO pre IROP TTSK  a Technického sekretariátu Rady partnerstva TTSK má dopad na celé územie Trnavského kraja.

Link na uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP:

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW