Technická pomoc

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 08.09.2022

Trnavský samosprávny kraj v rámci IROP - Prioritnej osi č. 6 Technická pomoc a Prioritnej osi č. 8 Technická pomoc – REACT-EÚ  uskutočňuje projekty, ktoré sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projektmi sú refundované náklady spojené s výkonom činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP v Trnavskom samosprávnom kraji ako orgánu zapojeného do implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly operačného programu v rozsahu kompetencií delegovaných Riadiacim orgánom pre IROP. Projektmi sa realizujú aktivity pre personálne zabezpečenie efektívnej implementácie špecifických cieľov IROP v TTSK. Realizáciou projektov sa vytvára predpoklad pre stabilizáciu administratívnych kapacít a udržateľnosť štruktúry zapojenej do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Cieľ projektov:

Realizácia oprávnených aktivít v oblasti podpory administratívnych kapacít Sprostredkovateľského orgánu pre IROP pre efektívnu implementáciu operačného programu, v súlade s horizontálnym princípom rovnosti mužov a žien a nediskriminácia. Výkon činnosti SO pre IROP TTSK má dopad na celé územie Trnavského kraja.

Link na uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP:

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram