Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.12.2022

Činnosť oddelenia vychádza predovšetkým zo zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), pri ktorých

  • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,
  • vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
  • podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia.

Útvar vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí a miest TTSK, obcí susediacich regiónov a samosprávnych krajov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW