Životné prostredie

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 14.11.2022

V súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia, a pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu. Navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v tejto oblasti. 

Útvar zabezpečuje realizáciu projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným zámerom je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Útvar sa aktívne zapája do osvetových činností zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia zriadením stránky Zelený kraj na sociálnej sieti.

Od r. 2011 spracováva a za účasti odbornej komisie hodnotí projekty doručené v rámci súťaže „Ekologický čin roka“. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sú každoročne najlepšie projekty morálne a finančne ohodnotené.  

Oddelenie predkladá materiály do Zastupiteľstva TTSK týkajúce sa zlepšenia stavu životného prostredia regiónu, o ktorých po schválení informuje mestá a obce TTSK, ako aj organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

271/2019/12 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu

534/2021/21 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov


Trnavský samosprávny kraj sa pýši svojou lesnatosťou najmä v okresoch Senica a Skalica. Najnižšia lesnatosť je naopak v okresoch Galanta 2715 ha a Dunajská Streda 7013 ha dôsledkom nesprávneho a neodborného odlesňovania a odvodňovania v minulých desaťročiach. Od roku 1950 do roku 2011 ubudlo 371 ha poľnohospodárskej pôdy a 295 ha ornej pôdy.

Od roku 2011 do roku 2021 ubudlo na území Trnavského kraja 2333 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2169 ha predstavovala orná pôda.

ŠTRUKTÚRA  PÔDNEHO  FONDU V TTSK (k 1.1.2022)

poľnohospodárska pôda      287 429 ha

z toho orná pôda                  257 795 ha      

z toho lesná pôda                 65 377 ha

Prírodné podmienky:

  • Má najmenší ročný úhrn zrážok v rámci SR – 590 mm,
  • Časté sú zimy bez snehu,
  • Počet letných dní je okolo 100,
  • Slnko svieti 2000 – 2500 hodín ročne,
  • Priemerná ročná teplota je 9,3 °C,
  • Prevládajúci je západný až severozápadný vietor.

VODSTVO

Povrchové vody:

Hraničné toky – Dunaj, Morava

Ostatné významné toky –Váh, Malý Dunaj,

Dudváh, Čierna Voda, Chvojnica, Myjava

Podzemné vody:

Na území kraja sa nachádza zásoba pitnej vody európskeho významu: Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov. Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe. Pod povrchom sa nachádza cca 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej vody, ktorá je pravidelne doplňovaná vodou presakujúcou z riek.

Chránené územie vodných ekosystémov:

Ramsarské lokality – 3

Mokrade regionálneho významu – 45

CHRÁNENÉ ÚZEMIA V TTSK

Veľkoplošné chránené územia:

  • CHKO Malé Karpaty
  • CHKO Biele Karpaty
  • CHKO Záhorie
  • CHKO Dunajské Luhy

Maloplošné chránené územia:

Národné prírodné rezervácie 8

Prírodné rezervácie 27

Chránené areály 28

Národná prírodná pamiatka 1

Prírodné pamiatky 23

Územia Natura 2000:

Chránené vtáčie územia 10

Územia európskeho významu 70

Chránené stromy 34

Aktuality zo sekcie

17.02.2022
Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy západného Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a manažérmi kvality ovzdušia z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho […]

Zobraziť viac
17.02.2022
Vplyv dopravy na zdravie detí

Keď dieťa urobí prvé krôčiky, všetci sa radujeme. Následne túto možnosť deťom zoberieme. Pripútame ich bezpečnostnými pásmi do autosedačiek a […]

Zobraziť viac
17.02.2022
Nástrahy vykurovacej sezóny

Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Každoročne sa spája s príchodom vykurovacej sezóny aj zhoršovanie kvality ovzdušia v mnohých lokalitách […]

Zobraziť viac
22.02.2022
Trnavský samosprávny kraj schválil na  riadnom zasadnutí Zastupiteľstva zámer k nepoužívaniu glyfosátov.

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycín) je širokospektrálny systémový herbicíd, organická zlúčenina obsahujúca fosfor. Je to najčastejšie používaná účinná látka na svete v komerčných […]

Zobraziť viac
22.02.2022
Trnavský samosprávny kraj schválil zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov

Problematika predchádzania vzniku odpadu rezonuje v spoločnosti v oveľa menšej miere ako napr. triedenie odpadov alebo ich recyklácia. Významnú a […]

Zobraziť viac
08.04.2022
Svetový deň zdravia a čistého ovzdušia

Pohyb je pre človeka prirodzený – v minulosti nám stačili nohy, neskôr kone. Človek žil s prírodou v rovnováhe... a […]

Zobraziť viac
23.11.2022
Výzva pre školy

Trnavský samosprávny kraj ako zapojený partner Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia dáva do pozornosti výzvu určenú pre 2. […]

Zobraziť viac
20.01.2023
Aplikácia Dnes dýcham

Nedávno bola úspešne spustená mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“. Jej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Mobilná aplikácia ,,Dnes […]

Zobraziť viac
27.01.2023
V Trnavskom samosprávnom kraji vo vybraných 5 ZŠ a gymnáziu prebieha informatívne meranie oxidu dusičitého (NO₂) z dopravy pomocou pasívno-difúznych trubičiek.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý  implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju […]

Zobraziť viac
10.02.2023
Hlasujte za Európsky strom roka – podporte zástupcu Slovenska, ktorým je Dub letný – Dračí dub v Lozorne

Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 v nadväznosti na obľúbenú anketu Strom roka, ktorú organizujú jednotlivé štáty. Na […]

Zobraziť viac
21.02.2023
Peniaze z rezervy predsedu vlády môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia aj vo Vašom meste alebo obci

Dňa 3.2.2023 zverejnil predseda vlády SR výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu realizácie projektov, ktoré môžu mať za cieľ aj […]

Zobraziť viac
14.04.2023
Zverejnená bola nová výzva k dotáciám na obnovu rodinných domov  

Dňa 27. 3. 2023 bola zverejnená nová výzva na obnovu rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podávanie žiadostí sa […]

Zobraziť viac
04.05.2023
Dodatok k Plánu obnovy a odolnosti SR je šanca pre Slovensko

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 26.4.2023 schválila Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (PPO). Doplnenie novej kapitoly […]

Zobraziť viac
12.05.2023
Svetový deň astmy - Znečistenie ovzdušia ako rizikový faktor

Dňa 2. mája bol Svetový deň astmy a dňa 10. mája si pripomíname Svetový deň pohybu ku zdraviu. Môžeme všetci […]

Zobraziť viac
17.07.2023
Fotografická súťaž s vrtuľkou na cestách

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do […]

Zobraziť viac
07.08.2023
Zapojte sa do prípravy strategických dokumentov ochrany ovzdušia

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné […]

Zobraziť viac
17.08.2023
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov

Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia […]

Zobraziť viac
06.09.2023
EKO DEŇ SENICA

Dňa 8.9.2023 na akcii EKO DEŇ Senica budete mať možnosť stretnúť manažérov kvality ovzdušia z projektu LIFE IP - Zlepšenie […]

Zobraziť viac
16.10.2023
Udržateľná mobilita počas Svetového dňa bez áut

Medzinárodná spolupráca medzi tromi integrovanými projektami LIFE Krajiny v stredoeurópskom regióne čelia podobným problémom so znečistením ovzdušia, preto je medzinárodná […]

Zobraziť viac
24.10.2023
Online školenia v oblasti ochrany ovzdušia

Dnes sa konal I. SEMINÁR – Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Je to jeden zo […]

Zobraziť viac
30.11.2023
Nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia

Nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nové úlohy miest […]

Zobraziť viac
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram