Životné prostredie

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 14.11.2022

V súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia, a pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu. Navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v tejto oblasti. 

Útvar zabezpečuje realizáciu projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným zámerom je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Útvar sa aktívne zapája do osvetových činností zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia zriadením stránky Zelený kraj na sociálnej sieti.

Od r. 2011 spracováva a za účasti odbornej komisie hodnotí projekty doručené v rámci súťaže „Ekologický čin roka“. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sú každoročne najlepšie projekty morálne a finančne ohodnotené.  

Oddelenie predkladá materiály do Zastupiteľstva TTSK týkajúce sa zlepšenia stavu životného prostredia regiónu, o ktorých po schválení informuje mestá a obce TTSK, ako aj organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

271/2019/12 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu

534/2021/21 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov


Trnavský samosprávny kraj sa pýši svojou lesnatosťou najmä v okresoch Senica a Skalica. Najnižšia lesnatosť je naopak v okresoch Galanta 2715 ha a Dunajská Streda 7013 ha dôsledkom nesprávneho a neodborného odlesňovania a odvodňovania v minulých desaťročiach. Od roku 1950 do roku 2011 ubudlo 371 ha poľnohospodárskej pôdy a 295 ha ornej pôdy.

Od roku 2011 do roku 2021 ubudlo na území Trnavského kraja 2333 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2169 ha predstavovala orná pôda.

ŠTRUKTÚRA  PÔDNEHO  FONDU V TTSK (k 1.1.2022)

poľnohospodárska pôda      287 429 ha

z toho orná pôda                  257 795 ha      

z toho lesná pôda                 65 377 ha

Prírodné podmienky:

  • Má najmenší ročný úhrn zrážok v rámci SR – 590 mm,
  • Časté sú zimy bez snehu,
  • Počet letných dní je okolo 100,
  • Slnko svieti 2000 – 2500 hodín ročne,
  • Priemerná ročná teplota je 9,3 °C,
  • Prevládajúci je západný až severozápadný vietor.

VODSTVO

Povrchové vody:

Hraničné toky – Dunaj, Morava

Ostatné významné toky –Váh, Malý Dunaj,

Dudváh, Čierna Voda, Chvojnica, Myjava

Podzemné vody:

Na území kraja sa nachádza zásoba pitnej vody európskeho významu: Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov. Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe. Pod povrchom sa nachádza cca 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej vody, ktorá je pravidelne doplňovaná vodou presakujúcou z riek.

Chránené územie vodných ekosystémov:

Ramsarské lokality – 3

Mokrade regionálneho významu – 45

CHRÁNENÉ ÚZEMIA V TTSK

Veľkoplošné chránené územia:

  • CHKO Malé Karpaty
  • CHKO Biele Karpaty
  • CHKO Záhorie
  • CHKO Dunajské Luhy

Maloplošné chránené územia:

Národné prírodné rezervácie 8

Prírodné rezervácie 27

Chránené areály 28

Národná prírodná pamiatka 1

Prírodné pamiatky 23

Územia Natura 2000:

Chránené vtáčie územia 10

Územia európskeho významu 70

Chránené stromy 34

Aktuality zo sekcie

17.02.2022
Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy západného Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a manažérmi kvality ovzdušia z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho […]

Zobraziť viac
17.02.2022
Vplyv dopravy na zdravie detí

Keď dieťa urobí prvé krôčiky, všetci sa radujeme. Následne túto možnosť deťom zoberieme. Pripútame ich bezpečnostnými pásmi do autosedačiek a […]

Zobraziť viac
17.02.2022
Nástrahy vykurovacej sezóny

Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Každoročne sa spája s príchodom vykurovacej sezóny aj zhoršovanie kvality ovzdušia v mnohých lokalitách […]

Zobraziť viac
22.02.2022
Trnavský samosprávny kraj schválil na  riadnom zasadnutí Zastupiteľstva zámer k nepoužívaniu glyfosátov.

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycín) je širokospektrálny systémový herbicíd, organická zlúčenina obsahujúca fosfor. Je to najčastejšie používaná účinná látka na svete v komerčných […]

Zobraziť viac
22.02.2022
Trnavský samosprávny kraj schválil zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov

Problematika predchádzania vzniku odpadu rezonuje v spoločnosti v oveľa menšej miere ako napr. triedenie odpadov alebo ich recyklácia. Významnú a […]

Zobraziť viac
08.04.2022
Svetový deň zdravia a čistého ovzdušia

Pohyb je pre človeka prirodzený – v minulosti nám stačili nohy, neskôr kone. Človek žil s prírodou v rovnováhe... a […]

Zobraziť viac
23.11.2022
Výzva pre školy

Trnavský samosprávny kraj ako zapojený partner Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia dáva do pozornosti výzvu určenú pre 2. […]

Zobraziť viac
20.01.2023
Aplikácia Dnes dýcham

Nedávno bola úspešne spustená mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“. Jej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Mobilná aplikácia ,,Dnes […]

Zobraziť viac
27.01.2023
V Trnavskom samosprávnom kraji vo vybraných 5 ZŠ a gymnáziu prebieha informatívne meranie oxidu dusičitého (NO₂) z dopravy pomocou pasívno-difúznych trubičiek.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý  implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju […]

Zobraziť viac
10.02.2023
Hlasujte za Európsky strom roka – podporte zástupcu Slovenska, ktorým je Dub letný – Dračí dub v Lozorne

Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 v nadväznosti na obľúbenú anketu Strom roka, ktorú organizujú jednotlivé štáty. Na […]

Zobraziť viac
21.02.2023
Peniaze z rezervy predsedu vlády môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia aj vo Vašom meste alebo obci

Dňa 3.2.2023 zverejnil predseda vlády SR výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu realizácie projektov, ktoré môžu mať za cieľ aj […]

Zobraziť viac
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram