Plán podpory z Environmentálneho fondu na rok 2025

Environmentálny fond zverejnil  zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu na rok 2025 a predpokladaný termín publikovania podrobných špecifikácií k týmto žiadostiam.

Zdroj: Environmentálny fond

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje uvedený zákon a súvisiaca vyhláška MŽP SR č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov prioritne na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Začiatkom apríla zverejnil Environmentálny fond zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu na rok 2025. Medzi oblasti, ktoré súvisia s ochranou ovzdušia patrí oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia. V rámci tejto oblasti medzi predpokladané oprávnené aktivity patrí Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov a Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízko emisných zdrojov s predpokladaným termínom zverejnenia špecifikácií v druhom štvrťroku 2024. V štvrtom štvrťroku je plánované zverejnenie dokumentov k oprávnenej aktivite Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov určených na športové účely.

V rámci oblasti Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny sú predpokladané oprávnené aktivity súvisiace s Podporou budovania infraštruktúry pre rozvoj cyklodopravy s termínom zverejnenia  rovnako  štvrtý štvrťrok 2024.

V rámci dotácií určených na Program obnovy dediny budú podporené aktivity  Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu s plánom zverejnenia špecifikácií v treťom štvrťroku 2024. Viac informácií o fungovaní Environmentálneho fondu je dostupných na https://envirofond.sk/.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW