Nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia

Nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia. Týkajú sa jednak riadenia kvality ovzdušia, ako aj preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo a publikovalo Príručku pre obce a mestá v oblasti ochrany ovzdušia k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom tejto príručky je vytvorenie prehľadu ustanovení uvedeného zákona vo vzťahu k právomoci obcí vo veci preneseného výkonu štátnej správy malých zdrojov znečistenia ovzdušia a vybraných osobitných činností.

Zdroj: Ilustračné foto, https://fotkyzadarmo.sk/

 

Podľa § 46 ods. 1 zákona obec pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva povolenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým sa určujú požiadavky na jeho prevádzku z hľadiska ochrany ovzdušia, preskúmava ich, a ak je to potrebné, zmení ich. Vydáva súhlasy potrebné na povolenie stavby pre malé zdroje, povolenie skúšobnej prevádzky a trvalého užívania zdroja. Rovnako vydáva súhlas na schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a ich zmeny.

Obec má taktiež povinnosť viesť  evidenciu údajov o malých zdrojoch vrátane malých spaľovacích zariadení a vybraných osobitných činnostiach a ich prevádzkovateľoch na svojom území. V oblasti  kontrol malých spaľovacích bude úlohou obce spolupracovať so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, odstupovať jej podnety na kontroly a upozorňovať prevádzkovateľa na porušenie povinností. Úlohou obce ja tiež kontrolovať dodržiavanie zákazov týkajúcich sa napríklad spaľovania odpadov a palív vyrobených z odpadov, spaľovania na otvorenom ohnisku a voľnom priestranstve akéhokoľvek materiálu okrem suchého rastlinného materiálu, ktorý nie je znečistený chemickými látkami.

Pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia ukladá obec opatrenia na nápravu, ukladá pokuty, rozhoduje o priestupkoch a o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja.

Vyššie uvedený  prehľad sumarizuje len príklady povinností, nie je kompletným zoznamom všetkých povinností. Podrobnejší popis povinností, ako aj usmernenia k ich výkonu prináša Príručka pre obce a mestá v oblasti ochrany ovzdušia k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetná príručka je dostupná na https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/prirucka-obce-mesta-oblasti-ochrany-ovzdusia.pdf.

V rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia bola v priebehu mesiacov október a november 2023 zorganizovaná séria 4 seminárov zameraných výklad povinností samosprávnych orgánov. Súčasťou seminárov bola diskusia k vybraným témam a otázkam. Jednotlivé prezentácie, ako aj linky na kanál youtube so záznamami z týchto podujatí, sú prístupné na webovej stránke projektu https://www.populair.sk/sk/podujatia.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW