Autobusová doprava

Publikované: 02.11.2021 | Naposledy aktualizované 10.05.2024

Oznam

S účinnosťou od 10.12.2023 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2023/2024.

Každá zmena cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy TTSK je zapracovaná do zverejnených cestovných poriadkov prevádzkovaných liniek na webových stránkach dopravcov: ARRIVA Trnava, a. s., SAD Dunajská Streda, a. s. a SKAND Skalica, s.r.o.; na portáli cestovných poriadkov www.cp.sk ako aj na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja.


Prepravný poriadok TTSK s platnosťou od 1.1.2024


Povolenie na prevádzkovanie linky v pravidelnej vnútroštátnej regionálnej autobusovej doprave (dopravné licencie)

V zmysle § 6 zákona o verejnej osobnej doprave sa prevádzkuje autobusová linka na základe povolenia na prevádzkovanie linky a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi dopravy povinnosť prevádzkovať na nej pravidelnú autobusovú dopravu. Na každú autobusovú linku  je potrebné samostatné povolenie na prevádzkovanie linky.

Ak sa jedná v regionálnej doprave  o skupinu liniek jedného prevádzkovateľa zabezpečujúcich obslužnosť územia je možné udeliť  jedno povolenie na prevádzkovanie predmetných  liniek.

Žiadateľ v zmysle § 7 zákona o verejne osobnej doprave predloží na príslušný správny orgán žiadosť o vydanie/zmenu povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky. Príslušným správnym orgánom na podanie žiadosti  je správny orgán, v ktorého územnom obvode sa nachádza východisková zastávka linky.

Vzor žiadosti o udelenie/zmenu povolenia je v prílohe. Vo vzore žiadosti sú uvedené aj odvolávky  na vyššie uvedený zákon a prílohy, ktoré treba spolu so žiadosťou predložiť. Podanie možno podať elektronicky alebo v papierovej podobe  zaslaním na adresu Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

V zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnych poplatkoch)  položka 79, písm. a) bod 2 je správny  poplatok za s vydanie povolenia  na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu  za každý aj začatý rok vo výške 85 €  a vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie autobusovej linky  podľa písm. a) ... je 50 % podľa príslušnej sadzby.

V zmysle položky 79 časť splnomocnenie ods. 1 sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch,  Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

Úhrada správnych poplatkov sa realizuje podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Schvaľovanie cestovných poriadkov pravidelnej vnútroštátnej regionálnej autobusovej dopravy

Pravidelná doprava sa v zmysle § 12 zákona č. 332/2023 Z. z o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje podľa cestovného poriadku.  Cestovný poriadok je zostavovaný dopravcom na každú linku osobitne. Ak pravidelnú dopravu vykonávajú na linke dvaja alebo viacerí dopravcovia zostavujú jeden cestovný poriadok.

Cestovný poriadok verejnej pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy sa spravidla zostavuje na jeden kalendárny rok (s platnosťou od druhého decembrového víkendu tak, ako verejná železničná a autobusová doprava v EÚ).  Zmeny počas platnosti sa vykonávajú, ak sa podstatne zmenia  rozhodujúce okolnosti  ako plán dopravnej obslužnosti, cestovný poriadok nadväzujúcej dopravy, požiadavky obcí  alebo verejnosti na dopravné služby a pod. Dopravca na základe doručených požiadaviek upraví podľa možností cestovný poriadok a predloží ho na schválenie Odboru dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja.

Na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy sa v zmysle § 42 zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku a preto nie je možné sa voči zmenám cestovných poriadkov odvolať.

V zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnych poplatkoch")  položka 79, písm. d) je správny poplatok za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny vo výške 15 €.

V zmysle položky 79 časť splnomocnenie ods. 5 sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb oslobodený od správneho poplatku.

Úhrada správnych poplatkov sa realizuje podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zmenu CP

Oznámenie o správnom konaní - udelenie, zmena, odňatie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky


Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW