Životné prostredie

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.05.2024

V súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia, a pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu. Navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v tejto oblasti. 

Útvar zabezpečuje realizáciu projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným zámerom je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Útvar sa aktívne zapája do osvetových činností zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia zriadením stránky Zelený kraj na sociálnej sieti.

Od r. 2011 spracováva a za účasti odbornej komisie hodnotí projekty doručené v rámci súťaže „Ekologický čin roka“. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sú každoročne najlepšie projekty morálne a finančne ohodnotené.  

Oddelenie predkladá materiály do Zastupiteľstva TTSK týkajúce sa zlepšenia stavu životného prostredia regiónu, o ktorých po schválení informuje mestá a obce TTSK, ako aj organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

271/2019/12 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu

534/2021/21 Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov.

Ochrana životného prostredia je zároveň na medzinárodnej úrovni zabezpečená sústavou Natura 2000. Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

 • osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;
 • osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Trnavský samosprávny kraj sa pýši svojou lesnatosťou najmä v okresoch Senica a Skalica. Najnižšia lesnatosť je naopak v okresoch Galanta 2715 ha a Dunajská Streda 7013 ha dôsledkom nesprávneho a neodborného odlesňovania a odvodňovania v minulých desaťročiach. Od roku 1950 do roku 2011 ubudlo 371 ha poľnohospodárskej pôdy a 295 ha ornej pôdy. Od roku 2011 do roku 2021 ubudlo na území Trnavského kraja 2333 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2169 ha predstavovala orná pôda.

ŠTRUKTÚRA  PÔDNEHO  FONDU V TTSK (k 1.1.2022)

poľnohospodárska pôda      287 429 ha

z toho orná pôda                     257 795 ha      

z toho lesná pôda                      65 377 ha

Prírodné podmienky:

 • Má najmenší ročný úhrn zrážok v rámci SR – 590 mm,
 • Časté sú zimy bez snehu,
 • Počet letných dní je okolo 100,
 • Slnko svieti 2000 – 2500 hodín ročne,
 • Priemerná ročná teplota je 9,3 °C,
 • Prevládajúci je západný až severozápadný vietor.

VODSTVO

Povrchové vody:

Hraničné toky – Dunaj, Morava

Ostatné významné toky–Váh, Malý Dunaj, Dudváh, Čierna Voda, Chvojnica, Myjava

Podzemné vody:

Na území kraja sa nachádza zásoba pitnej vody európskeho významu: Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov. Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe. Pod povrchom sa nachádza cca 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej vody, ktorá je pravidelne doplňovaná vodou presakujúcou z riek.

Chránené územie vodných ekosystémov:

Ramsarské lokality – 3

Mokrade regionálneho významu – 45

CHRÁNENÉ ÚZEMIA V TTSK

Veľkoplošné chránené územia:

 • CHKO Malé Karpaty
 • CHKO Biele Karpaty
 • CHKO Záhorie
 • CHKO Dunajské Luhy

Maloplošné chránené územia:

Národné prírodné rezervácie - 8

Prírodné rezervácie - 27

Chránené areály - 28

Národná prírodná pamiatka - 1

Prírodné pamiatky – 23

Chránené stromy - 34

Územia Natura 2000:

Chránené vtáčie územia - 10

Územia európskeho významu – 70

Aktuality zo sekcie

Vplyv dopravy na zdravie detí
Keď dieťa urobí prvé krôčiky, všetci sa radujeme. Následne túto možnosť deťom zoberieme. Pripú...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW