Nástrahy vykurovacej sezóny

Publikované: 17.02.2022/ Aktualizované: 18.02.2022

Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Každoročne sa spája s príchodom vykurovacej sezóny aj zhoršovanie kvality ovzdušia v mnohých lokalitách Slovenska. Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplotami, bezvetrím alebo inverziami, a práve z toho dôvodu dochádza aj k nárastu koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší nad bezpečné limitné hodnoty. Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s kvalitou ovzdušia stále pretrvávajú. Na Slovensku zhoršenie kvality ovzdušia dosiahlo takú mieru, že na začiatku tohto roku Európska komisia rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc PM10. Najväčším zdrojom tejto znečisťujúcej látky na Slovensku je práve vykurovanie domácností tuhým palivom. Takýto spôsob vykurovania využíva približne 350 000 slovenských domácností.

Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné. Pri spaľovaní dreva vždy vznikajú znečisťujúce látky ako prachové častice PM10, PM ₂,₅, či benzo(a)pyrén. V prípade použitia uhlia pri spaľovaní produkujeme oxid siričitý a toxické ťažké kovy ako arzén, kadmium, nikel, olovo a ortuť. Vďaka správnemu zaobchádzaniu s vykurovacím zariadením a hlavne používaniu správneho paliva(suché drevo), môžeme toto zaťaženie výrazne znížiť.

Kotly, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia sú podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. Obec, ako miestny orgán ochrany ovzdušia, vydáva súhlas na umiestnenie a povolenie stavby týchto vykurovacích zariadení pre účely stavebného povolenia a pre účely kolaudačného povolenia zasa súhlas na ich užívanie. V praxi prevádzkovatelia vykurovacích zariadení o tieto súhlasy žiadajú, nakoľko sú nevyhnutné pre už spomínané rozhodnutia. Tu však povinnosti prevádzkovateľov nekončia.

Domácnostiam vyplývajú povinnosti pri inštalácii a uvedení vykurovacích zariadení do prevádzky, ako aj pri ich samotnom prevádzkovaní, spaľovaní palív, či kontrole a čistení technického stavu týchto zariadení a komínov. Dodržiavaním týchto požiadaviek si jednak plníme zákonnú povinnosť, ale taktiež šetríme svoje peniaze, chránime zdravie nás a nášho okolia, ako aj chránime svoj majetok a životné prostredie. Používaním zastaraných kotlov, krbov, či kachlí, nevhodných palív, ale aj nesprávnou technikou a starostlivosťou o spotrebiče nielenže znečisťujeme ovzdušie, ale taktiež zvyšujeme riziko vzniku požiarov v domácnostiach.

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) patrí za obdobie posledných 10 rokov vyhorenie sadzí medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi - 4 726 požiarov. K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne dochádza z dôvodov spaľovania nevhodného paliva, obmedzenia prívodu vzduchu či veľkým priemerom komína bez vyvložkovania. Ďalšími príčinami vzniku požiarov v domácnostiach sú opotrebenie dymovodu, zamurovaná hrada v komíne, špára v komíne, úlet iskier z komína, technická porucha vykurovacieho spotrebiča, či nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies resp. komínov a dymovodov a používanie nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Mnohým nešťastiam by sa dalo jednoducho zabrániť. Napríklad pravidelnými kontrolami, údržbami a čistením vykurovacích zariadení a spalinovodov. Podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. vyplýva povinnosť čistiť a kontrolovať komín počas prevádzky najmenej v týchto lehotách:

  • 1 x za 4 mesiace - komín s pripojenými spotrebičmi do 50kW na tuhé alebo kvapalné palivá,
  • 1 x za 6 mesiacov - komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá bez vložky,
  • 1 x za 12 mesiacov - komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá s vložkou.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti.


Naviac je potrebné myslieť na to, že v prípade, ak je uzatvorené poistenie domácnosti/nehnuteľnosti proti požiaru, môže dôjsť ku kráteniu alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov a komínov.

Ďalšie informácie o tom ako správne vykurovať, vrátane legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa vykurovania v domácnostiach sa dozviete na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/. Článok bol pripravený v rámci aktivít projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. Viac informácií sa dozviete na: www.populair.sk

Autori príspevku: manažérky kvality ovzdušia Marta Bejdáková (TTSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR)

Zdroj fotografie: SAŽP, autor kresieb R. Sika

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW