Trnavský samosprávny kraj schválil na  riadnom zasadnutí Zastupiteľstva zámer k nepoužívaniu glyfosátov.

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycín) je širokospektrálny systémový herbicíd, organická zlúčenina obsahujúca fosfor. Je to najčastejšie používaná účinná látka na svete v komerčných produktoch, ktoré slúžia ako prostriedky na ničenie ruderálnych rastlín, tráv
a buriny. Na Slovensku sa glyfosát používa vo veľkom množstve v poľnohospodárstve, ale aj na verejných priestranstvách – parkoch, ihriskách, záhradách.

Glyfosát je vysoko toxický pre vodné organizmy (ryby a obojživelníky) a znižuje biodiverzitu, pretože ničením kvetov a voľne žijúcich rastlín ničí potravu pre opeľovače, hmyz a vtáky. Poškodzuje dokonca pôdu, v ktorej narúša biologické a chemické procesy a znižuje schopnosť pestovaných plodín viazať dusík. Podľa metaanalýzy Inštitútu pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie (IARC WHO) je glyfosát potencionálny karcinogén.

Trnavský samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, čím sa podieľa aj na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

V nadväznosti na uvedené, Trnavský samosprávny kraj chce zachovať resp. zvyšovať kvalitu životného prostredia vo svojom regióne pre všetky generácie obyvateľov aj tým, že pri starostlivosti o zeleň, dreviny a verejné plochy vo vlastníctve a správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti bude využívať ekologické prostriedky namiesto tých obsahujúcich glyfosát. Z tohto dôvodu Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 291/2019/12 zámer k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu pri ničení burín na pozemkoch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a na verejných priestranstvách v obciach a mestách na území TTSK. 

Prečítajte si tiež

EKO DEŇ SENICA
Dňa 8.9.2023 na akcii EKO DEŇ Senica budete mať možnosť stretnúť manažérov kvality ovzdušia z ...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend